PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zadbać o bezpieczny wypoczynek dzieci podczas wakacji?

  • pt    17 czerwca 2015 - 08:27
Jak zadbać o bezpieczny wypoczynek dzieci podczas wakacji?

Rodzice powinni zadbać o bezpieczny wypoczynek dzieci - fot.pixabay.com

Ministerstwo Edukacji przypomina o zasadach bezpieczeństwa, których powinni przestrzegać rodzice przygotowujący dzieci do wyjazdu na wakacyjne kolonie, obozy czy wycieczki.
Jak podkreśla w informatorze dla rodziców resort edukacji organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie wypoczynku.

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Dzięki bazie informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Musi również zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

*posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

*jest pełnoletnia;

*ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich
w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);

*ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

Również studenci szkół wyższych, kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, a także spełniając powyższe warunki, mogą być wychowawcą wypoczynku bez ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku, ale tylko do 31 sierpnia 2015 r.

MEN przypomina także, że kierownikiem wypoczynku lub wychowawcą wypoczynku nie może być osoba karana m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,przestępstwo przeciwko rodzinie i opiec albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

MEN apeluje do rodziców, aby wymagali od organizatora wypoczynku ich dziecka, aby przed wyjazdem przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.