PARTNER PORTALU
  • BGK

6 mln zł na bezpieczną i przyjazną szkołę

  • bad    8 lipca 2014 - 17:44
6 mln zł na bezpieczną i przyjazną szkołę

Dalsze zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – to główne założenia przyjętego dziś przez Radę Ministrów rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Program będzie realizowany w latach 2014-2016.
Przyjęty dzisiaj projekt jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2008-2013.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

Przy konstruowaniu Programu wykorzystano założenia i wskazania psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" jest odpowiedzią na dezyderat nr 8 Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, skierowany do Rady Ministrów w sprawie kontynuacji Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Rada Ministrów 21 lutego 2014 r. przyjęła stanowisko wobec dezyderatu, w którym wskazano, że Rządowy program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" powinien być kontynuowany.

Program uwzględnia też wyniki kontroli NIK („Informacja o wynikach kontroli profilaktyki narkomanii w szkołach", obejmującej lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012), wnioski z kontroli KPRM (kontrola prowadzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w MEN w zakresie efektów realizacji rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w latach 2008-2011) oraz wyniki innych ogólnodostępnych badań problemów i zachowań dzieci dotyczących m.in. agresji i przemocy w szkole.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

Zadania Programu na poziomie centralnym będą finansowane lub dofinansowane w ramach udzielanych dotacji (rezerwa celowa poz. 26 w budżecie państwa, w wysokości 6 mln zł w 2014 r., a w kolejnych nie wyżej niż 6 mln zł rocznie) oraz zakupu usług i realizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania Programu na poziomie wojewódzkim będą finansowane lub dofinansowane w ramach udzielanych dotacji i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie porozumień zawartych z wojewodą, oraz organizacje pozarządowe.

Zespół Koordynujący pełnić będzie rolę opiniodawczo-doradczą wobec Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zadań realizowanych centralnie, dokona także oceny efektów działań centralnych oraz rekomendować będzie projekty do Banku Dobrych Praktyk - zbioru sprawdzonych rozwiązań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.