Gmina nie może wymagać faktur za stypendia

Rada gminy nie może wprowadzić przedkładania faktur jako dowodów poniesionych wydatków w regulaminie udzielania stypendiów socjalnych dla uczniów.
Gmina nie może wymagać faktur za stypendia

Rada Gminy Chojnów podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określa sposób ustalania wysokości i formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

W uchwale określono, że sposób udzielania stypendium szkolnego może być „w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych oryginałów imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie wydatków wraz z dowodami zapłaty. Wypłata następuje w formie gotówkowej z kasy banku lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.”

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

„Rada Gminy Chojnów bez wyraźnej podstawy prawnej wprowadziła ograniczenia dowodowe w zakresie wykazania przez podmiot ubiegający się o stypendium swojej trudnej sytuacji materialnej" - stwierdził organ nadzoru. „Stwierdzenie takie będzie powodować, że możliwości ubiegania się o stypendium będą pozbawione osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które będą w stanie wykazać, że poniosły podlegające refundacji koszty, lecz nie będą dysponować oryginałami wskazanych dokumentów wraz z dowodami zapłaty" - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU