PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina zapewnia posiłki w szkolnych stołówkach? VAT i tak musi zapłacić

  • MIW    13 grudnia 2017 - 16:47
Gmina zapewnia posiłki w szkolnych stołówkach? VAT i tak musi zapłacić
Zapewnienie przez gminę posiłków uczniom w szkolnych stołówkach podlega VAT-owi (fot. pixabay.com)

Zapewnienie przez gminę posiłków uczniom szkół i dzieciom uczęszczającym do przedszkola podlega VAT-owi – tak wynika z interpretacji, jaką 8 grudnia wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
• Interpretacja została wydana w odpowiedzi na wniosek złożony w październiku tego roku przez jedną z gmin. Wystąpiła ona o interpretację przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków uczniom szkół i dzieci z przedszkola.

• Gmina stanęła na stanowisku, że nie działa jako przedsiębiorca, lecz występuje w charakterze organów władzy publicznej, a zatem świadczone przez nią zapewnienie posiłków uczniom szkół i przedszkoli nie podlega i nie będzie podlegać VAT.

• KIS jednakże uznał, że skoro jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, to należy uznać, że spełniają definicję płatnika podatku od towarów i usług.


Składająca wniosek gmina od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła wspólne rozliczanie VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi (m.in. placówkami oświatowymi). Miało to związek z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak przyznała gmina zapewnianie przez nią posiłków dla uczniów szkół i dzieci z przedszkola następuje za odpłatnością. Odpłatność ta wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkół i dzieci z przedszkola, w kwocie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do odpłatności za posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.

To nie cena, to opłata administracyjna...

Występująca o wydanie interpretacji gmina zwróciła uwagę, że zgodnie z ustawą o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Podniosła, że wymóg zapewnienia dzieciom i młodzieży kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym gminy i że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoła może zorganizować stołówkę.

Gmina argumentowała, że celem prowadzenia takiej stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie wypełnienie obowiązków socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu pożywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Wskazywała, że szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Zwróciła ponadto uwagę, że gmina zapewniając posiłki uczniom szkół i dzieciom z przedszkola nie jest uprawniona do swobodnego określenia ich ceny, więc odpłatność za posiłki nie ma charakteru ceny rynkowej, lecz opłaty administracyjnej, ustalanej na podstawie kosztów składników posiłków, a zatem opłata ta nie stanowi i nie może być traktowana jak wynagrodzenie należne gminie w zamian za zapewnienie posiłków. Konkludując, gmina stanęła na stanowisku, że nie działa jako przedsiębiorca tj. nie jest stroną czynności cywilnoprawnej, lecz występuje w charakterze organów władzy publicznej, a zatem świadczone przez nią zapewnienie posiłków uczniom szkół i przedszkola nie podlega i nie będzie podlegać VAT.×
KOMENTARZE (2)

  • Michał z M, 2017-12-14 07:53:01

    Kolejna bzdurna interpretacja KIS w takiej sprawie. Mam nadzieję, że ta gmina zaskarży ten gniot do WSA. Sądy takie wymysły KIS (wcześniej DIS) uchylają z NSA włącznie. Skarbówka ma miałkie pojęcie o podatku VAT w samorządach. A redakcja mogłaby choć trochę polemizować z takimi bublami i tytuł artyk...ułu sformułować nie w sposób przesądzający o słuszności takiego stanowiska. Polecam przeczytać i przeanalizować wyroki: I FSK 1271/15 - Wyrok NSA, I SA/Kr 653/17 - Wyrok WSA w Krakowie i wiele innych i prawdziwość tytułu tego artykułu upada. Gmina nie zawsze jest podatnikiem VAT dla tych samych czynności co podmioty gospodarcze. KIS takie bzdury wypisuje też o usługach świadczonych przez MOPS GOPS. Gminy i inne jst zaskarżajcie do WSA takie interpretacje bo to są buble prawne.  rozwiń
  • Janek, 2017-12-13 21:23:56

    Minutę czasu potrzeba i według i WAT-u nie potrzeba . Tylko Gminy mają administrację, prawników i na tym się nie znają. Tylko ciągle myślą kim są i za bardzo udają , że na wszystkim się znają.