PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak będzie wyglądało ocenianie uczniów po nowelizacji ustawy?

  • PAP    20 lutego 2015 - 11:39
Jak będzie wyglądało ocenianie uczniów po nowelizacji ustawy?

Sejm przyjął poprawki do nowelizacji dot. oceniania uczniów (fot.fotolia)

Doprecyzowane zostały przepisy związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.
Sejm uchwalił w piątek (20 lutego) zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej oceniania uczniów. Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu prezydenta.

Jedna z uchwalonych poprawek nakłada na ministrów edukacji i kultury obowiązek określenia w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów.

Inna przyjęta poprawka doprecyzowuje zapis o trybie i formie przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku, gdy on sam lub jego rodzic uznali, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami.

Kolejny przyjęty zapis ujednolica przepisy w kwestii uprawnień dyrektorów szkół publicznych i artystycznych do zwolnienia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć.

Wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży, były popierane przez rząd.

Nowela ustawy o systemie oświaty zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że dotychczasowe upoważnienie ustawowe ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Obecne przepisy upoważniające stracą ważność 9 kwietnia 2015 r.

Nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury.

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Egzamin gimnazjalny będzie przebiegał na zasadach obowiązujących od roku szkolnego 2011/2012 r., czyli z wyodrębnionymi z testów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych zadaniami z języka polskiego i matematyki. Sprawdzian dla szóstoklasistów i matura będą przeprowadzone z kolei w formule opisanej rozporządzeniem z 2013 r.; wiosną 2015 r. w takim kształcie będą przeprowadzone po raz pierwszy.

Nowością, jeżeli chodzi o maturę 2015 r., będzie dodatkowy, co najmniej jeden obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Dotychczas abiturient mógł poprzestać tylko na języku polskim, obcym i matematyce.KOMENTARZE (2)

  • eva, 2015-03-02 22:12:48

    Dostosowanie jest realizowane, tylko w egzaminach zewnętrznych nie bierze się pod uwagę, że uczeń miał dostosowane wymagania (czyt. zwykle obniżone) a na egzaminie i sprawdzianie -- ot. takie same jak wszyscy..... a potem niepiśmienni samorządowcy słupki porównują...
  • w.potega@neostrada.pl, 2015-02-20 21:19:36

    Dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, to nie jest głównie problem prawny. Kompetentni nauczyciele zawsze dostosowują wymagania do możliwości każdego z uczniów, nie dlatego, że prawo tak nakazuje lecz dlatego, że wymagania szkolne powinny motywować do wysiłku, zachęcać uczniów do edukacyjnej ...aktywności. Wiara w nakazy, to relikt PRL-u. Wyzwalanie chęci uczenia się powinno stawać się celem doskonalenia pracy pedagogicznej. Lepszego wykonawstwa pracy trzeba uczyć się. Obawiam się, że nie stworzyliśmy jeszcze warunków do wyzwalania chęci uczenia się przez zespoły nauczycieli efektywnego kierowania uczeniem się wszystkich powierzonych danemu zespołowi pedagogicznemu (także całej szkole) uczniów. Owe warunki to przede wszystkim praca samorządów.  rozwiń