Jak podzielić kasę z subwencji oświatowej?

Od 2013 roku wzrasta do 0,4 proc. wysokość rezerwy tworzonej w ramach części oświatowe subwencji ogólnej. Oznacza to, że do podziału będzie nieco ponad 158 milionów złotych. Ministerstwo edukacji przygotowało kryteria podziału tych pieniędzy.
Jak podzielić kasę z subwencji oświatowej?

Termin składania wniosków - do dnia 10 maja 2013 r.

2. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r.

Terminy składania wniosków: do dnia 28 czerwca 2013 r. (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2013) oraz do dnia 17 października 2013 r. (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2013 r.).

3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, pod warunkiem, że:

- zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,

- jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (jako to samo zadanie należy rozumieć identyczne - jak te objęte dofinansowaniem w roku 2013 - szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),

- jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu i były ubezpieczone od tych zdarzeń mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

W przypadku obiektów oświatowych, które były ubezpieczone jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania (w tej części opisu kryterium resort proponuje sprzeczne zasady: raz dopuszczając zgłoszenie wniosku o środki z rezerwy przed zakończeniem procedury odszkodowawczej, za drugim razem natomiast wykluczając tę możliwość).

Jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu) mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Zniszczenia (szkody) wywołane zdarzeniem losowym powinny być potwierdzone kopią dokumentu (protokół, decyzja lub nakaz) wydanego przez państwowe organy nadzoru (inspekcje, straże) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej po terminie wystąpienia zdarzenia losowego potwierdzającego zniszczenia wywołane zdarzeniem losowym.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE