PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak sprawnie wybrać dyrektora szkoły?

  • Oświata Samorządowa    14 grudnia 2011 - 10:25
Jak sprawnie wybrać dyrektora szkoły?

Praktyka ujawnia, że niektóre organy prowadzące wciąż mają trudności z prawidłową organizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Omówione w artykule zagadnienia mogą usprawnić realizację tego ważnego zadania.
Już od ponad roku jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane przeprowadzać konkursy na dyrektora szkoły według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Nie wszędzie jednak procedura ta przebiega sprawnie. O czym należy pamiętać?

Ogłoszenie konkursu

Cytowane przepisy w § 1 zawierają m.in. dyspozycje dotyczące treści ogłoszenia o konkursie, w tym wymagań, jakie powinien spełnić kandydat na dyrektora szkoły. Organ prowadzący, wskazując przystępującym do konkursu wymagane dokumenty, może wprost zacytować brzmienie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, bowiem dokonane modyfikacje mogą skutkować wprowadzeniem w błąd kandydatów.

Obowiązujące terminy

Rozporządzenie określa terminy dokonania czynności wynikających z procedury konkursowej. Należy pamiętać, że:

• wyznaczony termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu;
• nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej jej przewodniczący powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów;
• posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu;
• kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego może, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy;
• przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Niedotrzymanie wskazanych terminów jest istotnym uchybieniem organu odpowiedzialnego za zorganizowanie konkursu, co w konsekwencji może być uznane za nieprawidłowość mającą wpływ na wynik konkursu.

Przebieg konkursu

Rozporządzenie obliguje do przeprowadzenia konkursu w dwóch etapach. Celem pierwszego etapu jest podjęcie przez komisję uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego wyłącznie na podstawie złożonej oferty, bez udziału kandydata.

Przepisy precyzują sposób podejmowania uchwały:

• zapada zwykłą większością głosów;
• w głosowaniu jawnym;
• w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji.

Wskazano również przypadki, w których Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Może mieć to miejsce, gdy:

• oferta została złożona po terminie;
• oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu;
• z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Jeżeli Komisja potwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania wynikające z ogłoszenia o konkursie, musi skorzystać z uprawnienia polegającego na podjęciu uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, natomiast nieuprawnione niedopuszczenie kandydata skutkuje unieważnieniem konkursu i ponownym jego przeprowadzeniem.

KOMENTARZE (1)

  • Rozwiązanie problemu, 2011-12-14 11:17:46

    Jak sprawnie wybrać dyrektora szkoły? Nasz wójt już rozwiązał ten problem- jego teściowa została bardzo sprawnie wybrana na dyrektora szkoły.NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: