PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak wyliczyć dotację dla przedszkola?

  • AT    10 grudnia 2013 - 18:00
Jak wyliczyć dotację dla przedszkola?

Od września 2013 koszty dotacji na przedszkola pokrywa gmina. Co jednak w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do placówki poza miejscem swojego zameldowania?
Od września 2013 roku gminy otrzymają dotację na przedszkola z budżetu państwa. W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

- 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości dotacji),
 
- 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty przedszkoli (np. poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych) oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 2/3 wysokości dotacji).

Czytaj też: Która gmina dostanie najwięcej na przedszkola?

Jak donosi Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego). Oznacza, że na 25-osobowy oddział przedszkolny miesięcznie przekazywana będzie kwota w wysokości 2587,5 zł (do końca 2013 roku 10350 zł).

Niejasne są jedna rozliczenia, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, ale nie jest zameldowane w gminie dotującej dane przedszkole.

Przepis mówi, że koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest uczeń. W ustawie nie ma definicji co należy rozumieć przez pojęcie mieszkańca. Kto zatem ma dokonywać zwrotu udzielanej dotacji na podstawie wpisanych adresów zamieszkania?

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w takim wypadku koszty uczęszczania dziecka do przedszkola  pokrywa ta gmina, w której dziecko ma miejsce zamieszkania.

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje  art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- Zgodnie z art. 80 ust. 2 tejże ustawy, przedszkola, o których mowa w ust. 1( przedszkola, szkoły i placówki publiczne utworzone przez podmioty niepubliczne) otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych - informuje resort.

Jeżeli do przedszkola, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2. (art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty)×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.