PARTNER PORTALU
 • BGK

Jak wyszukiwać dziennych opiekunów?

 • MPiPS    21 lipca 2011 - 20:38
Jak wyszukiwać dziennych opiekunów?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie - wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235) jedną z form opieki nad dziećmi jest dzienny opiekun.

Dziennym opiekunem może zostać osoba pełnoletnia. Dziennym opiekunem może być osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Osoba, która pełni funkcję dziennego opiekuna, jeżeli nie posiada odpowiednich kwalifikacji (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego) powinna odbyć 160-godzinne szkolenie. Dzienny opiekun jest zatrudniany przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Zgodnie z art. 45 ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Warunki konkursowe ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ogłaszający konkurs. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie stawia warunku, że do konkursu mogą przystępować tylko osoby, które odbyły już szkolenie dla dziennego opiekuna.

Możliwe jest określenie warunków konkursu w ten sposób, aby osoby, które chcą być dziennym opiekunem mogły przedstawić świadectwo ukończenia koniecznego szkolenia przed podjęciem pracy, czyli opieki nad dziećmi. Rozwiązanie to daje kandydatom na dziennych opiekunów możliwość odbycia szkolenia dopiero po pozytywnym dla nich rozstrzygnięciu konkursu. Jest to  zasadne ze względu na możliwie wysoki koszt tych szkoleń.

W kwestii finansowania szkoleń dla dziennych opiekunów, gminy mogą współpracować z urzędami pracy, które mają możliwość pozyskiwania środków finansowych na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoba zainteresowana takim szkoleniem powinna złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy. Szkolenie ma charakter indywidualny. Więcej informacji można uzyskać w urzędach pracy i na stronach internetowych urzędów pracy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • CUDNA, 2011-07-23 09:19:49

  A co maja zrobić ci,którzy potrzebują opiekuna i w dzień i w nocy?
 • Kuracjusz, 2011-07-22 19:48:47

  ano wlasnie? kto sie bedzie opiekował potrzebującymi? też opiekun?
 • zakłopotany, 2011-07-22 18:36:45

  A czy dzienny opiekun opiekować się będzie też niedołężnymi starcami?