PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa dla szkół przyjaznych 6-latkom

  • AW    18 czerwca 2012 - 19:13
Kasa dla szkół przyjaznych 6-latkom

Do 6 lipca można zgłaszać szkolne projekty do dofinansowania w ramach rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Pula do rozdysponowania w 2012 r. to 4,5 mln zł.
Ministerstwo Edukacji narodowej przypomina, że konkurs jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Oferty realizacji zadania mogą składać jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przyznane dotacje zostaną przekazane:
-w przypadku jednostki samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 151 ustawy o finansach publicznych.

Jak podaje MEN, celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zaplanują oraz wdrożą w przedszkolach i szkołach podstawowych projekty obejmujące prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

Projekty opisane w ofercie muszą równocześnie uwzględniać wszystkie niżej wymienione elementy:

1) zawierać działania aktywizujące rady rodziców;
2) zawierać propozycje działań ukazujących rodzicom korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie;
3) angażować nauczycieli i rady rodziców do realizacji wszystkich etapów projektu;
4) być realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, i obejmować co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole;
5) upowszechniać dobre praktyki wśród rad rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli szkół podstawowych w regionie;
6) określać sposób ewaluacji projektu.

Priorytetowo traktowane będą projekty, w których:

- zaplanowane działania realizowane będą w całej gminie (we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach);
- podejmowane działania podniosą poziom wiedzy rodziców na temat możliwości i zasadności uczestniczenia ich 6-letnich dzieci w edukacji szkolnej;
- doskonalone będą umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych pracowników szkoły w zakresie współpracy z radami rodziców i samorządem uczniowskim w obszarze będącym przedmiotem konkursu;
- realizowane będą działania z udziałem dzieci odbywających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób aktywny i praktyczny z nauką w klasie I;
- realizowane będą działania z udziałem dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób przyjazny z otoczeniem szkolnym oraz społecznością szkolną;
- realizowane projekty uwzględniać będą formy działań umożliwiających ich kontynuację i powtarzalność.

Do podziału jest 4 500 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 10 tys. zł. Termin realizacji zadania upływa z dniem 15 grudnia 2012 r.
Regulamin konkursu wraz z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji można znaleźć tu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Lala, 2012-06-18 22:31:07

    akcja odwołana!