PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejna runda walki o Kartę nauczyciela

  • GK    8 lipca 2013 - 15:11
Kolejna runda walki o Kartę nauczyciela

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk zgłosiła Komitetowi Stałemu Rady Ministrów uwagi do projektu założeń nowelizacji Karty nauczyciela, które nie zostały uwzględnione przez resort edukacji.
Wiceminister podkreśla stanowczo m.in. konieczność likwidacji dodatku wiejskiego. Nie podziela argumentacji resortu edukacji mówiącej o tym, że dodatek ten jest potrzebny do wyrównania szans edukacyjnych nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich, którzy muszą ponosić zwiększone koszty nieustannego rozwoju.

Czytaj też: Karta nauczyciela w legislacyjnym rozruchu      

Hanna Majszczyk podtrzymuje również opinię na temat tego, że regulacje dotyczące środków wyodrębnianych na doskonalenie zawodowe należy rozszerzyć o zapisy umożliwiające elastyczne ich planowanie, analogicznie jako przyjęto w art.14 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Wskazują one, że w budżetach samorządów planuje się na ten cel środki w wysokości do 1 proc. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, nie mniej jednak niż 0,5 proc. tej wartości. Natomiast w budżetach ministra edukacji narodowej oraz wojewodów w wysokości do 5 tys. wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

Czytaj też: Karta nauczyciela dzieli resorty

Wiceminister finansów nie widzi też uzasadnienia dla utrzymania preferencyjnego systemu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Podtrzymuje konieczność ujednolicenia go z regulacjami innych zawodów.

- Takie rozwiązanie dopełniłoby katalog proponowanych zmian w obszarze socjalnych uprawnień tej grupy zawodowej i jednocześnie spowodowałoby uwolnienie środków przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych. Według wstępnych szacunków byłoby to ok. 1,1 mld zł - tłumaczy Hanna Majszczyk.

Niezasadna według niej jest również propozycja uchylenia art. 30 ust. 10b Karty nauczyciela. Mówi on, że zwiększenie środków na pensje nauczycieli ponad poziom ustawowo określony może być dokonane wyłącznie z dochodów własnych samorządów.

- Zaproponowane przez resort edukacji rozwiązanie umożliwiające zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji zajęć w ramach programów unijnych może zostać osiągnięte przez wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia w art. 30 sankcjonującego zwiększenie środków na wynagrodzenia również ze środków europejskich - napisała w liście do komitetu wiceminister Majszczyk.

Zwróciła też uwagę na to, że w związku z propozycją, aby gratyfikacja dla nauczycieli, którzy uzyskali tytuł honorowy profesora oświaty wypłacana była przez ministra edukacji a nie jak do tej pory przez organy prowadzące, należy w projekcie doprecyzować, że środki te odpowiednio pomniejszą wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

- Sugestia resortu edukacji, że środki na ten cel w 2012 i 2013 r. były ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa i po przyjęciu proponowanego rozwiązania zostaną przesunięte do części 30 „oświata i wychowanie" jest nieuprawniona - uważa Hanna Majszczyk.

Jednocześnie podkreśla, że w obecnym stanie prawnym wypłata tego świadczenia dokonywana jest przez organ prowadzący szkołę, w której zatrudniony jest nauczyciel. W ustawie budżetowej nie przewidziano finansowania tego zadania z rezerwy celowej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.