PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs edukacyjny BGK

  • GK    8 maja 2012 - 10:47

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła piątą edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 5 lat.
W ramach konkursu jeden podmiot może złożyć jeden projekt ubiegając się o dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. zł i nie większej niż 10 tys. zł. Wymagany jest finansowy wkład własny podmiotu w wysokości co najmniej 10 proc. kwoty dofinansowania.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach. Ścieżka I obejmuje nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju, kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat, objętych już edukacją, mieszkających na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Przez nowatorskość rozumiane jest działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt, rozwijające u dzieci m.in. takie dyspozycje jak: wspólne działanie z innymi dziećmi, gotowość do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętność adekwatnego reagowania na nie, porozumiewanie się, dyskutowanie, argumentowanie, słuchanie innych, negocjowanie, zadawanie pytań, stawianie hipotez. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Ścieżka II to projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji, rozwijające u dzieci wspomniane wyżej dyspozycje. Projekty też powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

– Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie podmioty przesyłają listy intencyjne z krótkim opisem pomysłu na projekt. Spośród nadesłanych zgłoszeń grupa ekspertów wybiera grupę najwyżej ocenionych wniosków, które przechodzą do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie podmioty przygotowują pełne wnioski. Dofinansowanie otrzyma grupa około 20 podmiotów na realizację projektów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. – mówi Katarzyna Grzegorczyk z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie Fundacji www.fundacja-steczkowskiego.pl, przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja br. na adres Fundacja im. J.K. Steczkowskiego: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.