PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs na wspieranie pomocy społecznej

  • AZA    23 marca 2011 - 20:07

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszony został przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Oferty można składać do 11 kwietnia.
Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i realizowanie wyznaczonych założeń rozwiązywania problemów społecznych w regionie. Zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób starszych”, „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną” wpisują się w obszary problemowe Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz w Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w danym postępowaniu konkursowym jest następująca:
1.Aktywizacja społeczna osób starszych- 130 000,00 zł na:
- przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację długofalowych, systematycznych i różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego  w tym np. warsztaty szkolenia, koła zainteresowań,
- upowszechnianie i promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób starszych,
- budowanie więzi międzypokoleniowych i przełamywanie stereotypu człowieka starszego poprzez organizację zajęć praktycznych z udziałem dzieci i młodzieży,
- szkolenie osób starszych w zakresie działań wolontarystycznych na rzecz innych osób,
- tworzenie grup samopomocowych i/lub grup środowiskowego wsparcia.

2.Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej- 170 000,00 zł na:
- organizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy doradczej, edukacyjnej i terapeutycznej
dla osób i rodzin znajdujących się na marginesie życia społecznego i zawodowego,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń mających na celu wykształcenie aktywnej postawy w zakresie poszukiwania pracy i niwelowania bierności w życiu społecznym
i zawodowym,
- tworzenie grup samopomocowych inicjujących i wspierających aktywność oraz samodzielność osób i rodzin znajdujących się na marginesie życia społecznego i zawodowego,
- organizowanie wyjść i spotkań integracyjnych (np. ognisko, teatr, kino, muzeum, wystawa),
- upowszechnianie i promowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego działań mających na celu wspieranie aktywnej postawy w zakresie poszukiwania pracy i niwelowania bierności
w życiu społecznym i zawodowym .

3.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną - 60 000,00 zł na:
- upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań,
- pobudzanie aktywności wśród młodzieży,
- organizację czasu wolnego dla młodzieży, w tym wyjścia i spotkania integracyjne,
- rozwijanie postaw promujących wolontariat.

Więcej informacji na temat powyższego konkursu można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem www.rops.wzp.pl oraz na http://www.bip.wzp.pl (zakładka menu przedmiotowe/dotacje/ogłoszenia konkursowe). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • GONZo, 2011-03-23 23:17:09

    SZkoda,że to tylko puste słowa.Ludzie muszą się wspierać i każda taka inicjatywa będzie owocować w przyszłości.Bardzo KOrzYSTNE jest integrowanie ludzi wobec wyzwań przyszłości...TERAZ też.Oczywiście,oczywiście...
  • Sezamkowa, 2011-03-23 21:01:47

    Wspieranie ... mam wrażenie, że to puste słowa...