PARTNER PORTALU
  • BGK

Kształcenie nauczycieli pod ochroną

  • GK    9 stycznia 2012 - 07:31
Kształcenie nauczycieli pod ochroną

Rada powiatu nie może pozbawiać nauczycieli prawa do dofinansowania opłat za kształcenie w sytuacji gdy czesne za semestr wynosi mniej niż 500 zł.
Tak postanowił wojewoda wielkopolski, unieważniając artykuł 2 ust. 2 uchwały rady powiatu leszczyńskiego w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2012 roku.

Rada powiatu leszczyńskiego w artykule 2 ust. 2 kwestionowanej uchwały określiła, że ,,nie dotuje się opłat za kształcenie w przypadku, gdy czesne na semestr jest niższe niż 500 zł.”

Wojewoda stwierdził, że rozwiązanie to stanowi przekroczenie granic delegacji ustawowej zawartej w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w związku z artykułem 2 ust. 2 pkt 1 i artykułem 7 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Według wojewody ustawodawca w tym rozporządzeniu upoważnił organ prowadzący jedynie do ustalenia corocznie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Natomiast redakcja artykułu 2 ust. 2 pkt 1 wskazuje, iż organ prowadzący „dofinansowuje w całości lub w całości opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli”.

„A zatem te przepisy rozporządzenia nie dają organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do pozbawienia określonych grup nauczycieli, a w przypadku omawianej uchwały grupy nauczycieli, których czesne za semestr wynosi mniej niż 500 zł., prawa do dofinansowania opłat za kształcenie” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody.

Wojewoda stwierdził ponadto, że w działaniach organów jednostek samorządu terytorialnego nie należy stosować zasady „co nie jest zakazane, jest dozwolone”, lecz regułę „dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje”. W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru, rada powiatu jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.