Kto może być dyrektorem szkoły?

Obowiązki dyrektora można powierzyć każdemu nauczycielowi uczącemu w danej szkole - tak wynika z wyroku WSA w Łodzi.
Kto może być dyrektorem szkoły?
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Z. osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionym w tej szkole wojewoda wszczął z urzędu postępowanie w celu kontroli legalności ww. zarządzenia wójta gminy P.

Wójt tłumaczył że osoba, której powierzył obowiązki dyrektora w Zespole Szkół Samorządowych w Z. uczy w ramach uzupełnienia pensum, na podstawie projektu organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym uznał, że to w istotny sposób narusza art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Wskazany przepis zawiera wymóg, aby pełniącym obowiązki dyrektora był nauczyciel tej szkoły, a zatem został zatrudniony przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Z. Wbrew argumentacji wójta gminy P., ustawowej przesłanki zatrudnienia w danej szkole nie spełnia uzupełnianie pensum na podstawie projektu organizacyjnego, a nie umowy o pracę.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do sądu administracyjnego złożyła gmina P. (syg. III SA/Łd 978/11) zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty poprzez błędną jego wykładnię.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik strony skarżącej podniósł, iż art. 36a ust. 5 u.s.o. nie precyzuje, czy dotyczy on wyłącznie nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szkole w której powierza się im obowiązki dyrektora, czy też również nauczycieli którzy są zatrudnieni w innej szkole, a w ramach uzupełnienia pensum uczą w szkole, w której powierza im się obowiązki dyrektora. W ocenie pełnomocnika strony skarżącej wykładnia językowa tego przepisu pozwala przyjąć, że w pojęciu "nauczyciela tej szkoły" mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w szkole bez względu na to, czy są zatrudnieni w szkole, czy też uzupełniają tylko w niej pensum.

Intencją ustawodawcy przy uchwalaniu tego przepisu zapewne było, aby obowiązki dyrektora szkoły powierzyć osobie która uczy w szkole i zna szkołę, nauczycieli oraz uczniów tak, aby płynnie wejść w obowiązki dyrektora szkoły i sprawnie kierować szkołą w okresie przejściowym, do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. Dla realizacji tego celu nie ma znaczenia, na jakiej podstawie nauczyciel wykonuje swoje obowiązki w szkole, tj. czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy też tylko uzupełnia pensum z innej szkoły.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę gminy P. za zasadną. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Zdaniem sądu z treści art. 36a ust 5 ustawy o systemie oświaty wynika jedynie to, iż ustawodawca używając sformułowania "nauczyciel tej szkoły " nie zastrzegł, iż nauczyciel ten musi być zatrudniony w danej szkole na podstawie umowy o pracę. Sąd zgadza się w tym względzie ze stanowiskiem strony skarżącej, iż w pojęciu " nauczyciela tej szkoły " mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole, bez względu na to, czy uczą na podstawie umowy o pracę czy też uzupełniają jedynie pensum.

Z treści bowiem art. 36 ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty wynika, iż ustawodawca pozwolił powierzyć obowiązki dyrektora szkoły czasowo osobie która uczy w danej szkole, zna tę szkołę, nauczycieli, uczniów, warunki panujące w szkole, nie ma natomiast znaczenia na jakiej podstawie nauczyciel ten wykonuje swoje obowiązki.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

dobrze jest mieć wsparcie!!! to bardzo ważne, że można na nie liczyć

Jóm, 2012-02-09 21:40:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE