PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto może być dyrektorem szkoły?

  • AW    9 lutego 2012 - 16:52
Kto może być dyrektorem szkoły?

Obowiązki dyrektora można powierzyć każdemu nauczycielowi uczącemu w danej szkole - tak wynika z wyroku WSA w Łodzi.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Z. osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionym w tej szkole wojewoda wszczął z urzędu postępowanie w celu kontroli legalności ww. zarządzenia wójta gminy P.

Wójt tłumaczył że osoba, której powierzył obowiązki dyrektora w Zespole Szkół Samorządowych w Z. uczy w ramach uzupełnienia pensum, na podstawie projektu organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym uznał, że to w istotny sposób narusza art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Wskazany przepis zawiera wymóg, aby pełniącym obowiązki dyrektora był nauczyciel tej szkoły, a zatem został zatrudniony przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Z. Wbrew argumentacji wójta gminy P., ustawowej przesłanki zatrudnienia w danej szkole nie spełnia uzupełnianie pensum na podstawie projektu organizacyjnego, a nie umowy o pracę.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do sądu administracyjnego złożyła gmina P. (syg. III SA/Łd 978/11) zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty poprzez błędną jego wykładnię.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik strony skarżącej podniósł, iż art. 36a ust. 5 u.s.o. nie precyzuje, czy dotyczy on wyłącznie nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szkole w której powierza się im obowiązki dyrektora, czy też również nauczycieli którzy są zatrudnieni w innej szkole, a w ramach uzupełnienia pensum uczą w szkole, w której powierza im się obowiązki dyrektora. W ocenie pełnomocnika strony skarżącej wykładnia językowa tego przepisu pozwala przyjąć, że w pojęciu "nauczyciela tej szkoły" mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w szkole bez względu na to, czy są zatrudnieni w szkole, czy też uzupełniają tylko w niej pensum.

Intencją ustawodawcy przy uchwalaniu tego przepisu zapewne było, aby obowiązki dyrektora szkoły powierzyć osobie która uczy w szkole i zna szkołę, nauczycieli oraz uczniów tak, aby płynnie wejść w obowiązki dyrektora szkoły i sprawnie kierować szkołą w okresie przejściowym, do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. Dla realizacji tego celu nie ma znaczenia, na jakiej podstawie nauczyciel wykonuje swoje obowiązki w szkole, tj. czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy też tylko uzupełnia pensum z innej szkoły.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę gminy P. za zasadną. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Zdaniem sądu z treści art. 36a ust 5 ustawy o systemie oświaty wynika jedynie to, iż ustawodawca używając sformułowania "nauczyciel tej szkoły " nie zastrzegł, iż nauczyciel ten musi być zatrudniony w danej szkole na podstawie umowy o pracę. Sąd zgadza się w tym względzie ze stanowiskiem strony skarżącej, iż w pojęciu " nauczyciela tej szkoły " mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole, bez względu na to, czy uczą na podstawie umowy o pracę czy też uzupełniają jedynie pensum.

Z treści bowiem art. 36 ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty wynika, iż ustawodawca pozwolił powierzyć obowiązki dyrektora szkoły czasowo osobie która uczy w danej szkole, zna tę szkołę, nauczycieli, uczniów, warunki panujące w szkole, nie ma natomiast znaczenia na jakiej podstawie nauczyciel ten wykonuje swoje obowiązki.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Jóm, 2012-02-09 21:40:23

    dobrze jest mieć wsparcie!!! to bardzo ważne, że można na nie liczyć