PARTNER PORTALU
  • BGK

Kuratorium blokuje szkołę

  • AT    10 maja 2012 - 19:26
Kuratorium blokuje szkołę

Z opinii Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty wynika, że szkoły filialnej nie można przekazać w prowadzenie żadnemu podmiotowi prywatnemu. Gmina Środa Wielkopolska złożyła w tej sprawie zażalenie.
W negatywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty znalazł się błąd, który mógł uniemożliwić gminie skuteczne odwołanie się od decyzji w sprawie przekazania przez gminę prowadzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brodowie gminnej spółce Środa XXI.

Gmina nie pokierowała się jednak wytycznymi zawartymi w piśmie i złożyła zażalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pismo przez kuratora oświaty zostało wydane na podstawie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) wpłynęło do Urzędu Miejskiego 30 kwietnia tego roku. Zostało ono nazwane opinią, pomimo iż kodeks nie przewiduje wydania aktu prawnego o takiej właśnie nazwie.

Zgodnie z KPA organ pierwszej instancji rozpatrując sprawę wydaje decyzję lub postanowienie. Dodatkowo w dokumencie zawarte zostało pouczenie o możliwości złożenia skargi na niniejsze pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Kuratorium w powyższej sprawie popełniło kardynalny błąd prawny.

Zgodnie z obowiązującym prawem negatywna opinia kuratorium jest postanowieniem, na które zgodnie z KPA przysługuje w terminie 7 dni zażalenie do organu wyższego stopnia, w tym przypadku Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dopiero po wydaniu rozstrzygnięcia przez ministra strona będzie mogła wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Gmina Środa Wielkopolska złożyła zażalenie w niniejszej sprawie w kuratorium w poniedziałek 7 maja. Gdyby gmina kierowała się stanowiskiem kuratorium, to zamknęłaby sobie drogę do wniesienia zażalenia, które wymusza na Ministrze Edukacji Narodowej przeprowadzenie nowego postępowania w sprawie filii w Brodowie.

Jest to już drugie pismo skierowane do gminy odmawiające przekazania prowadzenia szkoły filialnej w Brodowie spółce gminnej Środa XXI sp. z o.o. Pierwszy dokument wpłynął do Urzędu Miejskiego jeszcze w pierwszej połowie kwietnia. Wówczas kurator napisał, że wniosek o wydanie opinii w przedmiocie przekazania Filii Szkoły Podstawowej w Brodowie osobie prawnej, spółce Środa XXI, jest bezprzedmiotowy.
Jak uzasadnił swoją decyzję kurator, pomimo, iż szkoła filialna w Brodowie liczy poniżej 70 uczniów, to nie jest ona odrębną jednostką organizacyjną. Organizacyjnie jest ona podporządkowana Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim.

W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 5 g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który głosi, że jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły Gmina Środa Wielkopolska nie może przekazać szkoły filialnej w Brodowie osobie prawnej – spółce gminnej Środa XXI.

Podobny wydźwięk zawiera pismo kuratora oświaty z dnia 30 kwietnia tego roku.

Z opinii kuratorium wynika więc, że szkoły filialnej nie można przekazać w prowadzenie żadnemu podmiotowi prywatnemu. Zatem należy zadać pytanie czy filia jest szkołą taką jak każda inna samodzielna szkoła publiczna, czy ma pozycję uprzywilejowaną?

Stanowiska jakie zajmuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty powodują, że szkoła filialna w Brodowie nie może zostać przekazana z początkiem nowego roku szkolnego 2012 spółce Środa XXI. Przypomnijmy, że koszt nauki w tej szkole jest kilkukrotnie wyższy niż w placówkach w mieście. Co roku gmina dokłada z własnych środków ponad 300 tys. złotych a subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie nawet połowy kosztów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • SWAT, 2012-05-11 00:54:05

    Bardzo to smutne i przykreNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: