PARTNER PORTALU
 • BGK

Lekcje religii i etyki. Ważne informacje dla szkół i przedszkoli

 • AW    4 listopada 2015 - 17:47
Lekcje religii i etyki. Ważne informacje dla szkół i przedszkoli
Religia (określonego wyznania) i etyka są przedmiotami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru (fot.fotolia)

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o najważniejszych kwestiach związanych z organizowaniem nauki religii i etyki w szkołach od września 2015 r.
1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843), które przepisami § 20 i 21 wprowadziło nową zasadę wliczania do średniej oceny z religii i etyki w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z obu przedmiotów.

Ocena na świadectwie

- W roku szkolnym 2015/2016 uczeń uczęszczający na zajęcia religii i na zajęcia etyki otrzymuje ocenę z każdego z tych przedmiotów, natomiast do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej wlicza się jedną ocenę, ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki - tłumaczy MEN

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, ocenę ustaloną w sposób opisany wyżej należy umieścić na świadectwie szkolnym w miejscu oznaczonym jako „religia/etyka.....”, bez jakichkolwiek adnotacji, skreśleń lub innych informacji dodatkowych.

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki, nie otrzymuje on ocen z tych zajęć, co na świadectwie szkolnym oznacza się za pomocą kreski („religia/etyka —.”), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

Szkoła musi chronić dane osobowe ucznia

Religia (określonego wyznania) i etyka są przedmiotami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach religii, etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki, natomiast musi być poinformowana – również w formie pisemnego oświadczenia – o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział w zajęciach religii i/lub etyki.

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach religii lub etyki, istotne dla organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe, a zatem informacje w nich zawarte muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2014 r. poz. 1182 i 1662).

Przedszkola i szkoły, w których oświadczenia zostały złożone, są obowiązane jako administratorzy tych danych, do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą[2]. W szczególności przedszkole i szkoła są obowiązane zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (czyli do czasu ukończenia szkoły przez ucznia, którego ten dokument dotyczy).×
KOMENTARZE (4)

 • prawie 40-latka, 2015-11-11 09:48:59

  uczyłam się religii, kiedy trzeba było chodzić jeszcze na zajęcia do salek przy kościele a potem już w szkole. z perspektywy czasu oceniam ze lepiej było lekcje religii mieć w parafialnych salkach. W szkole na religii odrabialiśmy lekcje z innych przedmiotów
 • Anna K, 2015-11-10 22:47:39

  Jeżeli tego przedmiotu miałaby nauczać osoba z wykształceniem filozoficznym to ok, ale jeżeli masz na myśli katechetów po weekendowych kursach to jestem zdecydowanie przeciwna. Ci ludzie często mają wątpliwe przygotowanie pedagogiczne a co dopiero filozoficzne. Poza tym katecheci podlegaja formalni...e kuriom a nie kuratoriom oświaty więc o jakielkolwiek merytorycznej weryfikacji kwalifikacji nie ma mowy.  rozwiń
 • Krakowianka druga, 2015-11-10 22:20:46

  Do Krakowianka jedna A kto miałby uczyć tego nowego przedmiotu?