PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN o sposobach kalkulacji subwencji oświatowej

  • pt    23 maja 2016 - 18:26
MEN o sposobach kalkulacji subwencji oświatowej

Jednostka samorządu terytorialnego może pozyskać ze szkół i placówek dane, które umożliwią dokonanie bardziej szczegółowej kalkulacji kwot subwencji oświatowej (fot.fotolia)

Resort edukacji przedstawił sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016.
Metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej zastosowało do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. dotyczącym kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

* w przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uwzględnia się kwotę SOA wynikającą z przeliczenia ucznia finansowym standardem A oraz kwoty wynikające z przeliczenia dodatkowymi wagami algorytmu na 2016 r.: od P1 do P12 , P28, P32, P35, P38, P39 (metodologia ta dotyczy również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, będących uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych);

*w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz z wyłączeniem wag na zadania pozaszkolne od P48 do P50, oraz z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – P47,);

*w przypadku placówek wychowania przedszkolnego uwzględnia się kwoty naliczone wagami P37 (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych) i P45;

* w przypadku placówek uwzględnia się środki naliczone wagami od P42 do P45;
w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół artystycznych uwzględnia się kwotę SOA wynikającą z przeliczenia ucznia finansowym standardem A oraz kwoty wynikające z przeliczenia dodatkowymi wagami algorytmu na 2016 r.: od P1 do P12, P32, P35, P39 oraz wagi od P20 do P26;

*w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół sportowych, w których wszyscy uczniowie znajdują się w oddziałach sportowych uwzględnia się wagę P17;

* w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej ,uczęszczających do szkół mistrzostwa sportowego, w których; wszyscy uczniowie znajdują się w oddziałach mistrzostwa sportowego uwzględnia się wagę P18;KOMENTARZE (1)

  • Samorządowiec, 2016-05-25 15:06:35

    Ta metodologia jest określona rozporządzeniem w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Zatem co tu wyjaśniać? Problemy są zupełnie gdzie indziej. Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono do klasyfikacji wydatków rozdziały związane z kształceniem ...dzieci niepełnosprawnych. A tam nie ma miejsca na kwoty naliczone przez MEN samorządom w ramach subwencji na kształcenie dzieci niepełnosprawnych. Tam jest miejsce na konkretnie planowane, a w konsekwencji poniesione wydatki na kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami. I tu jest największy problem! Konia z rzędem temu, kto właściwie potrafi owe wydatki określić i właściwie sklasyfikować. O ile koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli wspomagających i specjalistów jest dość łatwo przypisać do rozdziałów 80149 i 80150, o tyle bardzo trudno (lub wręcz niemożliwe) jest sklasyfikować koszty pośrednie - wynikające np. z wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji i obsługi, czy też wydatków rzeczowych. Przecież w jakiejś mierze (?)także powinno się je przypisać do kosztów kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Jakimi wskaźnikami? Kto to wie? Może MEN nad tym się zastanowi i pomoże znaleźć właściwą metodologię naliczania kosztów pośrednich, o ile oczywiście będzie potrafił. Skala absurdów proponowanych w zakresie finansowania systemu oświaty sięga już niemal zenitu. Skomplikowany system podziału środków finansowych z budżetu państwa, biorący się z liberalnej koncepcji bonu oświatowego (pieniądz idzie za uczniem), doprowadził do tego, że niejasności MEN musi wyjaśniać poza literą prawa. A to właśnie prawo powinno jasno i precyzyjnie kształtować wszystkie systemy, w szczególności finansowania. W moim przekonaniu należy jak najszybciej zmienić zarówno przepisy ustawy o systemie oświaty, jak i wszystkie akty dotyczące jej finansowania. System finansowania oświaty powinien precyzyjnie określić standardy organizacyjne dla wszystkich typów szkół i placówek w państwie. W konsekwencji standardom organizacyjnym powinny zostać przypisane adekwatne do potencjalnych wydatków standardy finansowe. Przy takiej konstrukcji jednostki samorządu terytorialnego będą wiedzieć co finansuje państwo. I łatwo też będzie im podejmować lokalne decyzje o ewentualnym wsparciu zadań oświatowych. Dziś organy prowadzące przeznaczają na prowadzenie szkół i placówek ogromne środki poza subwencją rządową, która w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywiście ponoszonych przez samorządy kosztów w obszarze edukacji i wychowania.  rozwiń