PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto odwoła się od wyroku WSA ws. likwidacji szkoły

  • chelmonline.pl (Robert Lipiński)    18 stycznia 2013 - 20:52
Miasto odwoła się od wyroku WSA ws. likwidacji szkoły

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Chełmie. 8 stycznia do rąk zainteresowanych stron trafiło uzasadnienie wyroku. O komentarz poprosiliśmy prezydent Chełma Agatę Fisz i Sebastiana Żeleźnickiego, pełnomocnika rodziców dzieci SP nr 10.
- Z otrzymanego uzasadnienia wyroku w sprawie likwidacji SP 10 w Chełmie wynika, iż głównym uchybieniem Rady Miasta Chełm, na które zwraca uwagę sąd, jest to, że uchwała nie zawierała uzasadnienia. Sąd zauważył, że Rada Miasta Chełm nie wyjaśnia, dlaczego zamierza likwidować szkołę oraz w jaki sposób organ prowadzący placówkę, czyli Miasto Chełm chce zapewnić uczniom możliwość kontynuowania nauki. Sąd stwierdził także, że Rada Miasta dodatkowa przemilczała aspekt ekonomiczny likwidacji szkoły w związku z ewentualną koniecznością zagwarantowania bezpłatnego dowożenia uczniów do szkoły lub zwrotu kosztów przejazdu - mówi pełnomocnik rodziców SP nr 10 Sebastian Żeleźnicki.

Żeleźnicki zwraca także uwagę, że - według sądu - Rada Miasta Chełm nie udowodniła, iż zawiadomiła wszystkie uprawnione osoby o zamiarze likwidacji tej placówki.

- Tutaj rzeczywiście sąd - wbrew moim twierdzeniom - uważa, że dowody doręczenia, które przedłożył organ sądowi potwierdzają doręczenie, jeśli chodzi o skarżących, natomiast nie jest możliwe stwierdzenie, czy uprawnione osoby takowe zawiadomienie uzyskały - twierdzi pełnomocnik.

- Niepokojące wydaje się też twierdzenie organu, iż uchwały dotyczące likwidacji placówki nadal obowiązują. Chciałem zwrócić uwagę, że w treści uzasadnienia wyroku znajduje się rozstrzygnięcie, na mocy którego sąd wstrzymuje wykonanie tych uchwał. Do skutecznego prowadzenia likwidacji szkoły potrzebne są dwie uchwały - ta intencyjna i ta właściwa. Jeżeli stwierdza się nieważność którejkolwiek z nich, dalsza procedura likwidacyjna nie może być prowadzona. W związku z tym wydaje się, iż uprawnionym byłoby teraz ogłoszenie naboru do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 10 w Chełmie. W mojej ocenie nie można tego zabraniać - konkluduje Sebastian Żeleźnicki.

O komentarz do wyroku sądu poprosiliśmy prezydent Chełma Agatę Fisz.

- Z całą pewnością będziemy się odwoływać, gdyż ujęte w wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny argumenty mijają się ze stanem faktycznym - mówi prezydent.

- Z uzasadnienia wynika, że sąd nie kwestionuje likwidacji szkoły poprzez wygaszanie:

„Stosownie do art. 59 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Przepisy u.s.o. nie precyzują, o koniec którego roku szkolnego chodzi", „Ustawa nie wskazuje aby terminem likwidacji szkoły był koniec tego roku szkolnego, w którym podejmowana jest uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji danej placówki. Termin likwidacji nie musi pokrywać się z rokiem podjęcia uchwały o likwidacji." - podkreśla prezydent Fisz.×
KOMENTARZE (1)

  • Maria, 2013-06-12 21:15:55

    Z prawda mija się Sz.P.Prezydent.Jak zwykle przekręca kota ogonem.