PARTNER PORTALU
  • BGK

Na absolwentów tak, na "martwe dusze" nie - czyli zmiany w dotowaniu szkół

  • AW    17 lipca 2012 - 20:21
Na absolwentów tak, na "martwe dusze" nie - czyli zmiany w dotowaniu szkół

Dotacje również na absolwentów oraz rozwiązanie problemu płacenia za nieuczęszczających na zajęcia słuchaczy szkół dla dorosłych zawiera poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który trafił do konsultacji organizacji samorządowych.
Projekt doprecyzowuje przepisy art. 80 i 90 ustawy dotyczących dotowania szkół publicznych oraz niepublicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, potrzeba nowelizacji ustawy związana jest z kwestionowaniem przez niektóre organy kontroli (Najwyższa Izba Kontroli, regionalne izby obrachunkowe) stosowanej dotychczas przez większość jednostek samorządu terytorialnego zasady wliczania do liczby uczniów, na których przysługuje dotacja, także absolwentów szkół w okresie od ukończenia szkoły do końca roku szkolnego.

Takie stanowisko organów kontroli spowodowało zamieszanie i niejednolite traktowanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, a także szkół niepublicznych.

Powoduje to w praktyce funkcjonowanie w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego odmiennych zasad dotowania w odniesieniu do absolwentów szkół i przyczynia się do nierównego traktowania dotowanych szkół - zauważają projektodawcy.

Celem projektowanej nowelizacji jest więc doprecyzowanie przepisów ustawy o systemie oświaty w taki sposób aby nie budziła żadnych wątpliwości podstawa prawna do udzielania dotacji na absolwentów szkół kończących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu, w okresie od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę do końca roku szkolnego. Nowelizacja ustawy będzie miała wpływ na organy dotujące - jednostki samorządu terytorialnego oraz dotowane szkoły.

Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz szkołom niepublicznym służą dofinansowaniu działalności statutowej szkół z zakresu kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wydatków bieżących w ciągu całego roku, a więc łącznie z okresami ferii i wakacji szkolnych.

Mimo, że w okresach tych nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a szkołę opuszcza określona grupa absolwentów, funkcjonowanie szkoły pociąga za sobą określone stałe wydatki (np. wynagrodzenia, koszty utrzymania bazy lokalowej). Do ich sfinansowania konieczne jest objęcie dotacją absolwentów szkół kończących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu, w okresie od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę do końca roku szkolnego, czyli do czasu gdy w szkole naukę rozpocznie grupa uczniów klas pierwszych.

Ponadto projektowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dotacji na słuchaczy, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.