Nagroda dyrektora szkoły bez opinii rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły, który chce przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy nie musi zasięgać opinii rady pedagogicznej w tej sprawie.

Nagroda dyrektora szkoły bez opinii rady pedagogicznej
Wprowadzenie obowiązku uzyskania każdorazowo opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Fot. Pixabay

Rada Miejska w Złotym Stoku w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ustaliła, że nagrodę może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Ponadto w załączniku do uchwały stanowiącym wzór wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyjęła jako jeden z jego obligatoryjnych elementów wskazanie informacji o wydanej opinii rady pedagogicznej szkoły.

Z tego powodu wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz częściowo unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Według niego rada wyznaczyła obligatoryjną procedurę współdziałania dwóch organów szkoły, a mianowicie dyrektora oraz rady pedagogicznej.

Tymczasem, jak przypomina w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa prerogatywa i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej.

- Wprowadzenie obowiązku uzyskania każdorazowo opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania pracodawcy (dyrektora) w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego – stwierdził wojewoda.

Dodał, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora (pkt 2), a co do nagrody organu wykonawczego gminy występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (pkt 3).

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2009 r. Stwierdzono w nim, że wprowadzanie obowiązku współdziałania w zakresie przyznawania indywidualnych składników wynagrodzenia nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie i godzi w uprawnienia pracodawcy oraz prawa pracownika.

Tryb ustalania wysokości i przyznawania elementów wynagrodzenia musi być zgodny z przepisami prawa, a obowiązek dokonywania uzgodnień z organizacją związkową w poruszanych kwestiach nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

- Rada Miejska w Złotym Stoku regulując warunki przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli poprzez obligatoryjne współdziałanie w tej kwestii z radą pedagogiczną (opiniowanie) przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, jak również naruszyła w istotny sposób art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – stwierdził wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE