PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczyciele niepublicznych przedszkoli na nagrody z gminy nie mają co liczyć

  • Oświata Samorządowa (Małgorzata Krajewska)    7 marca 2012 - 12:38
Nauczyciele niepublicznych przedszkoli na nagrody z gminy nie mają co liczyć

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przyznawania przez wójta gminy nagrody nauczycielowi lub dyrektorowi niepublicznego przedszkola ani też wręczania przez wójta gminy nagrody ufundowanej przez organ prowadzący to przedszkole.
Zasady tworzenia funduszu nagród dla nauczycieli oraz ich przyznawania regulują przepisy art. 49 Karty Nauczyciela. Jednakże w odniesieniu do nauczycieli niepublicznych przedszkoli, którzy zatrudnieni są w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, stosuje się jedynie przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 tego artykułu. Stanowi o tym art. 91b ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Oznacza to w praktyce, że nauczycielowi niepublicznego przedszkola może być przyznana nagroda właściwego kuratora oświaty oraz nagroda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Natomiast nagroda jednostki samorządu terytorialnego (JST), będącej organem prowadzącym szkoły i placówki publiczne (np. nagroda wójta gminy), może być przyznawana wyłącznie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę JST.

Zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca placówkę niepubliczną w statucie określa m.in. prawa pracowników (w tym system wynagradzania). Za działalność niepublicznego przedszkola odpowiada jej organ prowadzący i to on może ustanowić zasady przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom oraz ustalić kryteria ich przyznawania i wysokość przeznaczanych na ten cel środków.

Ustawa o samorządzie gminnym, określając zadania własne gminy w zakresie edukacji, wprost wskazuje, że zadania te dotyczą edukacji publicznej i realizowane są przez prowadzenie publicznych szkół i placówek (art. 7 ust. 1 pkt 8).

Należy równocześnie podkreślić, że JST (tu: wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie sprawuje nadzoru nad niepublicznymi szkołami i placówkami i nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do przyznawania nagród ich pracownikom. Brak też podstaw prawnych do przekazania na ten cel środków finansowych przez organ prowadzący niepubliczną placówkę JST.

Artykuł pochodzi z miesięcznika „Oświata Samorządowa" nr 3/2012

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • NAGRODA, 2012-03-07 21:52:15

    Ale mogą liczyć na inną,najcenniejszą nagrodę !