PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie można dzielić dodatku dla nauczycieli

  • max    18 grudnia 2012 - 09:51

Rada Miejska Strzelina zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zdecydowała, że dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć, czyli pełny etat. Reszcie dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach. Dokładnie nauczycielowi, który realizuje w warunkach uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach.
Rada gminy nie może określać w regulaminie wynagradzania nauczycieli, kiedy dodatki jako składniki wynagrodzenia powinny być wypłacane - stwierdził jednak wojewoda. Według wojewody dolnośląskiego taki zapis narusza w sposób istotny Kartę Nauczyciela (art. 30 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 91c ust. 1).

Powyższe stanowisko organu nadzoru po-twierdza utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 169/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność przepisu uchwały wskazując w uzasadnieniu, że w kompetencji wynikającej z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela nie mieści się uprawnienie rady gminy do określania tego kiedy dodatki jako składniki wynagrodzenia winny być wypłacane - napisał wojewoda.

Czytaj też Kosztowne dodatki dla nauczycieli...

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu rozwiązanie zawarte uchwale w indywidualnym przypadku może doprowadzić do pozbawienia dodatku za warunki pracy, pomimo zachowania powyższych uprawnień w oparciu o przepisy prawa pracy, a tym samym stworzyć rozwiązanie mniej korzystne dla nauczycieli. To z kolei może być trakto-wane jako naruszenie art. 9 § 2 Kodeksu pracy, który przewiduje, że postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Przykładem takiego niekorzystnego rozwiązania jest sytuacja urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Nieobecność spowodowana urlopem wypoczyn-kowym nauczyciela jest bez wątpienia nieobecnością usprawiedliwioną, a zatem stosowałoby się regułę wprowadzoną w powołanym wyżej fragmencie uchwały.

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy w związku z dalszym kształceniem się. Z sytuacją taką mamy do czynienia również w przypadku zwolnienia nauczyciela od pracy zawodowej do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.