NIK: jednostki obsługi placówek oświatowych się sprawdzają

W ocenie NIK obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych, oparta na działalności wyodrębnionych w tym celu jednostek, zapewniała prawidłową realizację zadań organów wykonawczych gmin objętych kontrolą.
NIK: jednostki obsługi placówek oświatowych się sprawdzają
Zespoły obsługi placówek oświatowych działają w gminach dobrze - ocenia NIK (fot.tarnowskiegory.pl)

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na terenie województwa opolskiego kontrolę funkcjonowania wybranych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. Głównym celem kontroli była ocena, jak praca tego typu jednostek wpływa na racjonalność działań szkół i placówek oświatowych.

Potrzebny jasny podział zadań i kompetencji

Jak podkreśla Izba, utworzenie jednostki obsługi jest jednym ze sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego polegającego na obsłudze administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Istotnym warunkiem prawidłowego wykonywania takich zadań przez wyspecjalizowane jednostki jest precyzyjne określenie obowiązków przypisanych do realizacji urzędowi obsługującemu organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jednostce obsługi oraz obsługiwanym szkołom i placówkom oświatowym.

Brak jednoznacznego podziału zadań i kompetencji może powodować bowiem dublowanie się zadań wykonywanych przez różne podmioty, jak też, w skrajnym przypadku, może doprowadzić do sytuacji, w której niektóre zadania w ogóle nie są wykonywane.

Dlatego też za przejaw rzetelnego działania Najwyższa Izba Kontroli uznaje zawarcie (w dwóch spośród trzech skontrolowanych gmin) porozumień pomiędzy jednostkami obsługi, a obsługiwanymi przez nie podmiotami wykonującymi zadania w zakresie oświaty i wychowania, w których określono wzajemne relacje, a także zakres i sposób niezbędnego współdziałania.

Z uwagi na fakt, iż żaden przepis powszechnie obowiązujący nie obliguje ww. podmiotów do zawierania takich porozumień, a organy stanowiące nie w każdym przypadku określają wytyczne odnoszące się do wzajemnych relacji współdziałających ze sobą podmiotów, uznać należy za zasadne dążenie do jednoznacznego określania podziału kompetencji pomiędzy jednostkami obsługi a podmiotami obsługiwanymi, w celu ograniczenia ryzyka nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z prowadzonej przez gminy obsługi szkół i placówek oświatowych.

Jest dobrze, ale potrzeba większego nadzoru

W ocenie NIK obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych, oparta na działalności wyodrębnionych w tym celu jednostek, zapewniała prawidłową realizację zadań organów wykonawczych gmin objętych kontrolą.

Przyjmowane w tym zakresie rozwiązania organizacyjne, polegające w głównej mierze na powierzeniu obsługi finansowej wszystkich gminnych jednostek oświatowych wyspecjalizowanemu podmiotowi, poza ograniczeniem liczby jednostek oraz pracowników zaangażowanych w taką obsługę, zapewniały ujednolicenie sposobu jej prowadzenia, a także optymalizację wykorzystywania dostępnych zasobów.

Jednak w przypadku wystąpienia błędów, skala negatywnych skutków zaistniałych nieprawidłowości ulegała zwielokrotnieniu. Wymusza to, zdaniem NIK, konieczność wzmocnienia nadzoru nad działalnością takich jednostek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE