PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: jednostki obsługi placówek oświatowych się sprawdzają

  • AW    20 maja 2015 - 16:38
NIK: jednostki obsługi placówek oświatowych się sprawdzają
Zespoły obsługi placówek oświatowych działają w gminach dobrze - ocenia NIK (fot.tarnowskiegory.pl)

W ocenie NIK obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych, oparta na działalności wyodrębnionych w tym celu jednostek, zapewniała prawidłową realizację zadań organów wykonawczych gmin objętych kontrolą.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na terenie województwa opolskiego kontrolę funkcjonowania wybranych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. Głównym celem kontroli była ocena, jak praca tego typu jednostek wpływa na racjonalność działań szkół i placówek oświatowych.

Potrzebny jasny podział zadań i kompetencji

Jak podkreśla Izba, utworzenie jednostki obsługi jest jednym ze sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego polegającego na obsłudze administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Istotnym warunkiem prawidłowego wykonywania takich zadań przez wyspecjalizowane jednostki jest precyzyjne określenie obowiązków przypisanych do realizacji urzędowi obsługującemu organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jednostce obsługi oraz obsługiwanym szkołom i placówkom oświatowym.

Brak jednoznacznego podziału zadań i kompetencji może powodować bowiem dublowanie się zadań wykonywanych przez różne podmioty, jak też, w skrajnym przypadku, może doprowadzić do sytuacji, w której niektóre zadania w ogóle nie są wykonywane.

Dlatego też za przejaw rzetelnego działania Najwyższa Izba Kontroli uznaje zawarcie (w dwóch spośród trzech skontrolowanych gmin) porozumień pomiędzy jednostkami obsługi, a obsługiwanymi przez nie podmiotami wykonującymi zadania w zakresie oświaty i wychowania, w których określono wzajemne relacje, a także zakres i sposób niezbędnego współdziałania.

Z uwagi na fakt, iż żaden przepis powszechnie obowiązujący nie obliguje ww. podmiotów do zawierania takich porozumień, a organy stanowiące nie w każdym przypadku określają wytyczne odnoszące się do wzajemnych relacji współdziałających ze sobą podmiotów, uznać należy za zasadne dążenie do jednoznacznego określania podziału kompetencji pomiędzy jednostkami obsługi a podmiotami obsługiwanymi, w celu ograniczenia ryzyka nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z prowadzonej przez gminy obsługi szkół i placówek oświatowych.

Jest dobrze, ale potrzeba większego nadzoru

W ocenie NIK obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych, oparta na działalności wyodrębnionych w tym celu jednostek, zapewniała prawidłową realizację zadań organów wykonawczych gmin objętych kontrolą.

Przyjmowane w tym zakresie rozwiązania organizacyjne, polegające w głównej mierze na powierzeniu obsługi finansowej wszystkich gminnych jednostek oświatowych wyspecjalizowanemu podmiotowi, poza ograniczeniem liczby jednostek oraz pracowników zaangażowanych w taką obsługę, zapewniały ujednolicenie sposobu jej prowadzenia, a także optymalizację wykorzystywania dostępnych zasobów.

Jednak w przypadku wystąpienia błędów, skala negatywnych skutków zaistniałych nieprawidłowości ulegała zwielokrotnieniu. Wymusza to, zdaniem NIK, konieczność wzmocnienia nadzoru nad działalnością takich jednostek.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.