Podział rocznika dzieci sprzeczny z konstytucją?

- Podział rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. na połowy i objęcie jednej z nich obowiązkiem szkolnym w wieku sześciu lat, a drugiej w wieku siedmiu lat jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości - twierdzi Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Przepis jest zgodny z Konstytucją RP - uważa MEN.
Podział rocznika dzieci sprzeczny z konstytucją?

ZAKTUALIZOWANA: Takie stanowisko Stowarzyszenia znalazło się w opinii do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego obniżenia z siedmiu do sześciu lat obowiązku szkolnego. Projekt ten, przygotowany przez MEN, na początku maja został skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych.

W projekcie tym zaproponowano, by we wrześniu 2014 r. obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców, a także na wniosek rodziców dzieci 5-letnie (urodzone w 2009 r.).

Czytaj też: Mówią "nie" obowiązkowi szkolnemu dla 6-latków

W przypadku dzieci 5-letnich decyzję o przyjęciu do I klasy podejmować będzie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taka zasada ma obowiązywać też kolejne roczniki.

Zgodnie z projektem, we wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny ma objąć dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). Zaproponowano także, by od września 2014 r. klasy pierwsze szkół podstawowych liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I, we wrześniu 2015 r. klasy I i II, od września 2016 r. klasy I-III).

W opinii Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców - udostępnionej w środę - zapis dotyczący podziału rocznika 2008 jest niezgodny z art. 32 konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a także, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

"Propozycja odmiennego potraktowania połowy dzieci z rocznika, poprzez obligatoryjne objęcie ich obowiązkiem szkolnym, bez przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej tych dzieci, jest wyraźną dyskryminacją tych dzieci względem uprzywilejowanej przepisami grupy dzieci z drugiej połowy rocznika" - napisano w opinii.

Przywołano w niej także artykuł 48 konstytucji. Zgodnie z nim, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

"Spełnienie obowiązku szkolnego dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat niezależnie od dnia urodzenia oraz rocznika, powinno być pozostawione decyzji rodziców" - napisano w opinii powołując się na artykuł 48. Zwrócono również uwagę m.in. na to, że w projekcie brak jest wskazań, jak rozwiązać kwestię rozpoznanej przez rodziców i psychologów potrzeby, aby dziecko powtarzało klasę pierwszą. Zaznaczono też, że podniesienie standardu edukacji wczesnoszkolnej poprzez ograniczenie liczebności klas powinno zostać wsparte przeznaczeniem odpowiednich środków na realizację tego celu.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE