PARTNER PORTALU
  • BGK

Podział rocznika dzieci sprzeczny z konstytucją?

  • PAP    22 maja 2013 - 19:44
Podział rocznika dzieci sprzeczny z konstytucją?

- Podział rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. na połowy i objęcie jednej z nich obowiązkiem szkolnym w wieku sześciu lat, a drugiej w wieku siedmiu lat jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości - twierdzi Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Przepis jest zgodny z Konstytucją RP - uważa MEN.
ZAKTUALIZOWANA: Takie stanowisko Stowarzyszenia znalazło się w opinii do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego obniżenia z siedmiu do sześciu lat obowiązku szkolnego. Projekt ten, przygotowany przez MEN, na początku maja został skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych.

W projekcie tym zaproponowano, by we wrześniu 2014 r. obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców, a także na wniosek rodziców dzieci 5-letnie (urodzone w 2009 r.).

Czytaj też: Mówią "nie" obowiązkowi szkolnemu dla 6-latków

W przypadku dzieci 5-letnich decyzję o przyjęciu do I klasy podejmować będzie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taka zasada ma obowiązywać też kolejne roczniki.

Zgodnie z projektem, we wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny ma objąć dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). Zaproponowano także, by od września 2014 r. klasy pierwsze szkół podstawowych liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I, we wrześniu 2015 r. klasy I i II, od września 2016 r. klasy I-III).

W opinii Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców - udostępnionej w środę - zapis dotyczący podziału rocznika 2008 jest niezgodny z art. 32 konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a także, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

"Propozycja odmiennego potraktowania połowy dzieci z rocznika, poprzez obligatoryjne objęcie ich obowiązkiem szkolnym, bez przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej tych dzieci, jest wyraźną dyskryminacją tych dzieci względem uprzywilejowanej przepisami grupy dzieci z drugiej połowy rocznika" - napisano w opinii.

Przywołano w niej także artykuł 48 konstytucji. Zgodnie z nim, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

"Spełnienie obowiązku szkolnego dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat niezależnie od dnia urodzenia oraz rocznika, powinno być pozostawione decyzji rodziców" - napisano w opinii powołując się na artykuł 48. Zwrócono również uwagę m.in. na to, że w projekcie brak jest wskazań, jak rozwiązać kwestię rozpoznanej przez rodziców i psychologów potrzeby, aby dziecko powtarzało klasę pierwszą. Zaznaczono też, że podniesienie standardu edukacji wczesnoszkolnej poprzez ograniczenie liczebności klas powinno zostać wsparte przeznaczeniem odpowiednich środków na realizację tego celu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.