PARTNER PORTALU
  • BGK

Postępowanie w rękach wójta

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    22 czerwca 2010 - 06:54

Rada gminy nie ma wpływu na przebieg konkursu na dyrektora szkoły. Ustawodawca zadecydował bowiem o tym, że wszystkie czynności w tym zakresie powinien realizować burmistrz, prezydent lub wójt.
Stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. W wypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego organem prowadzącym jest gmina, powiat czy województwo, które placówkę utworzyło. Czynności tych dokonuje organ wykonawczy: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – pisze „Rzeczpospolita”.

Ustawa o systemie oświaty rozwiązała również problem obsadzania stanowiska dyrektora placówki oświatowej, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. W takiej sytuacji wójt (zarząd) powierza to stanowisko ustalonemu (wybranemu) przez siebie kandydatowi. Warunkiem jest zasięgnięcie opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

Pierwszym krokiem jest powołanie komisji konkursowej. W jej skład wchodzą: trzej przedstawiciele organu prowadzącego (np. radni albo pracownicy urzędu), dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty) oraz po jednym przedstawicielu: rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych (przedstawiciel związku nie może jednak być pracownikiem placówki, której konkurs dotyczy).

Postępowanie konkursowe składa się z następujących etapów: publikacja ogłoszenia, ocena ofert, merytoryczna ocena dopuszczonych kandydatów, wyłonienie zwycięzcy, zatwierdzenie wyników przez organ prowadzący. Pamiętać również należy, że z posiedzenia komisji konkursowej należy sporządzić pisemny protokół, który podpisują wszyscy obecni na nim członkowie.

Kolejnym etapem jest rozmowa z każdym kandydatem, który pomyślnie przebrnął wstępną kwalifikację. W jej trakcie następuje przede wszystkim ocena przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki. Dopuszczalne jest zadawanie kandydatowi pytań przez członków komisji.

Zwycięzcę konkursu komisja wyłania w głosowaniu tajnym, przy czym każdy z członków dysponuje tylko jednym głosem. Wygranym jest ten z uczestników postępowania, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji – informuje „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.