PARTNER PORTALU
  • BGK

Problematyczna dotacja na absolwentów szkół niepublicznych

  • Alicja Filipowska (Oświata Samorządowa)    20 czerwca 2012 - 13:17
Problematyczna dotacja na absolwentów szkół niepublicznych

Wypłata dotacji dla szkół niepublicznych za okres wakacji oraz jej wysokość budzą liczne kontrowersje. Przyczynia się do tego również samo Ministerstwo Edukacji Narodowej, wydając w tej sprawie rozbieżne opinie.
Problem udzielania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych pojawił się wraz z odpowiedzią na interpelację poselską w tej sprawie w lutym 2012 r., zgodnie z którą za miesiące wakacyjne nie należy udzielać dotacji na absolwentów szkół, którzy ukończyli szkołę w danym roku szkolnym

Czytaj też: Podwyższone progi pomocy uczniom

Dotychczasowe stanowisko MEN z 22 lipca 2009 r., zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10222, informuje, że „W okresie przerw wakacyjnych dotacje dla szkół i placówek oświatowych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne – powinny być naliczane w oparciu o liczbę uczniów z miesiąca poprzedzającego przerwę wakacyjną”.

Rozstrzygnięcie tej kwestii opierało się przede wszystkim na określeniu czasu trwania roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

W r. 2009 autorka odpowiedzi na interpelację, Krystyna Szumilas, stwierdziła, iż „ (…) przy ustalaniu wysokości i rozliczaniu dotacji dla szkół za lipiec i sierpień nie należy kalkulacyjnie zmniejszać liczby uczniów stanowiących podstawę do określenia wysokości dotacji o absolwentów, którym w czerwcu wręczono świadectwa ukończenia szkoły, bowiem rok szkolny kończy się 31 sierpnia danego roku”.

Czytaj też: Zamiast sześciolatków w szkołach, podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach

Oba stanowiska MEN w przedmiotowej sprawie różnią się zatem diametralnie.
 
Za argumentacją stanowiska z 2009 r. przemawia czas trwania roku szkolnego oraz fakt, iż szkoła musi wypłacić wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w danej szkole na umowę o pracę również za lipiec i sierpień (należy tu zauważyć, że większości szkół dla dorosłych ten problem raczej nie dotyczy, jako że nauczyciele są w nich zatrudniani głównie na umowę zlecenie i umowę o dzieło).

Tymczasem w najnowszym stanowisku MEN z 2012 r. na uwagę zasługuje następujące zdanie:

„Przepisy (…) artykułu 90 ustawy o systemie oświaty dość wyraźnie określają, że dotacje dla ww. szkół i placówek przysługują na każdego ucznia, a uczniem jest osoba ujęta w dokumentacji przebiegu nauczania”.

Wszystko zatem sprowadza się do pojęcia „uczeń”. Trzeba podkreślić, że ogólnie problem dotowania szkół niepublicznych bierze się z braku właściwej, tj. pełnej, definicji pojęcia „uczeń”. Według podsekretarza stanu Joanny Berdzik – jak wynika z treści odpowiedzi na interpelację z 2012 r. –  absolwent uczniem nie jest.
 
W tym miejscu warto przywołać art. 73 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów i słuchaczy powstaje z dniem przyjęcia do szkoły, a wygasa z dniem ukończenia szkoły albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy.×
KOMENTARZE (1)

  • Algi, 2012-06-20 22:25:19

    problematyczne to są inne sprawy czyż nie?