Raport o stanie oświaty: Ponad 50 proc. kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele dyplomowani

W roku szkolnym 2013/2014 większość kadry pedagogicznej stanowili nauczyciele dyplomowani. Największy ich odsetek odnotowano w liceach ogólnokształcących, gimnazjach oraz szkołach podstawowych.
Raport o stanie oświaty: Ponad 50 proc. kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele dyplomowani
Województwa świętokrzyskie oraz podkarpackie wyróżniają się najwyższym odsetkiem nauczycieli dyplomowanych (fot.fotolia)

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego pracowało 468,3 tys. nauczycieli, tj. o 0,8% mniej niż w roku poprzednim.

Obecnie sektor publiczny zatrudnia 88,7% wszystkich nauczycieli, z których znaczna większość pracuje w placówkach pozostających w gestii gmin (64,1% ogółu nauczycieli). W sektorze prywatnym pracuje 11,3% nauczycieli (w roku poprzednim odsetek ten wynosił 10,6%).

 

 

 

gus1.jpg
gus1.jpg

Największa grupa nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych (169,8 tys. osób) oraz w gimnazjach (100,5 tys.). Kadra dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych (łącznie z policealnymi) w roku szkolnym 2013/2014 liczyła 109 tys. pracowników (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty).

Najliczniejszą grupę wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych stanowili nauczyciele zwykłych i uzupełniających liceów ogólnokształcących (38,4%) oraz zwykłych i uzupełniających techników (37,6%). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, odnotowano istotny wzrost liczebny kadry pedagogicznej w przedszkolach (o 6,0 tys. etatów, czyli o 7,2%).

Czytaj też: Nauczyciel nie tylko w szkole - pomysły ZNP na mniejsze bezrobocie

Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia w innych typach placówek oświatowych, np. w szkołach podstawowych o 0,9 tys. etatów (spadek o 0,5%), w gimnazjach o 2,4 tys. etatów (spadek o 2,4%), w liceach ogólnokształcących (łącznie z uzupełniającymi) o 2,9 tys. etatów (spadek o 6,6%), a w technikach (łącznie z uzupełniającymi) o 0,4 tys. etatów (spadek o 0,9%).

W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniona była zdecydowana większość nauczycieli w przedszkolach (92,7% etatów), szkołach podstawowych (84,6%) i gimnazjach (80,2%). W szkołach ponadgimnazjalnych odsetek nauczycieli pełnozatrudnionych wahał się od 72,6% (licea ogólnokształcące wraz z uzupełniającymi) do 81,1% (technika wraz z uzupełniającymi). Natomiast nauczyciele pracujący w szkołach policealnych znacznie częściej niż kadra innych typów szkół zatrudnieni byli w niepełnym wymiarze czasu pracy (odsetek pełnozatrudnionych
wynosił tam 30,7%).

gus2.jpg
gus2.jpg

W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela nie uległa znaczącej zmianie w większości typów szkół, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik ten zmniejszył się znacząco jedynie w niektórych likwidowanych typach szkół; na przykład, w uzupełniających liceach ogólnokształcących zmalał z 29,1 do 19,0, a w technikach uzupełniających zmniejszył się z 30,1 do 23,5 uczniów na jednego nauczyciela.

gus3.jpg
gus3.jpg

Jednym z ważniejszych aspektów dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli jest ich awans zawodowy. W Karcie Nauczyciela ustawodawca określił możliwości awansu nauczycieli według czterostopniowej skali. Kariera rozpoczyna się od stopnia stażysty. Po roku pracy i po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu można uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. Po kolejnych trzech latach oraz złożeniu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikującego, nauczyciel uzyskuje mianowanie. Następnie możliwe jest uzyskanie najwyższego stopnia, to jest stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W roku szkolnym 2013/2014 większość kadry pedagogicznej stanowili nauczyciele dyplomowani (52%). Nauczyciele mianowani stanowili 26,7% kadry, nauczyciele kontraktowi 15,6%, stażyści 3,3%, a nauczyciele bez stopnia awansu stanowili tylko 2,5% wszystkich nauczycieli. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, odsetek nauczycieli dyplomowanych wzrósł o 1,5 pkt. proc., nauczycieli mianowanych zmalał o 0,4 pkt. proc., a kontraktowych zmalał o1,4 pkt. proc. Zmiany te wynikają z przewidzianej w Karcie Nauczyciela ścieżki awansu zawodowego, która preferuje nauczycieli z długim stażem pracy.

gus4.jpg
gus4.jpg

Największy odsetek nauczycieli dyplomowanych odnotowano w liceach ogólnokształcących (59,8%), gimnazjach (58,5%) oraz szkołach podstawowych (57,9%), a najmniejszy w szkołach policealnych (24,2%) i przedszkolach (32,7%). Odsetek nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego był najwyższy w szkołach policealnych (38,2%) i placówkach wychowania przedszkolnego (6,5%).

Z porównania stopni awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych województwach wynika, że województwa świętokrzyskie oraz podkarpackie wyróżniają się najwyższym odsetkiem nauczycieli dyplomowanych (odpowiednio 63% i 62,2%), co świadczy o wysokim odsetku kadry o długim stażu zawodowym.

Natomiast najwyższy odsetek młodej kadry nauczycielskiej zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie zarówno nauczyciele bez stopnia zawodowego jak i stażyści stanowili 4,2%, a nauczyciele kontraktowi 19,4% ogółu nauczycieli w tym województwie.

gus5.jpg
gus5.jpg

Biorąc pod uwagę strukturę zbiorowości nauczycieli według poszczególnych stopni awansu zawodowego, nie widać różnic pomiędzy miastem i wsią.

gus6.jpg
gus6.jpg

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Z przedstawionych zestawień żadne istotne wnioski nie wynikają. Trzeba się pytać: 1) dlaczego jest mało w Polsce dzieci?, 2) dlaczego młodzi ludzie z Polski wyjeżdżają, 3) dlaczego w Polsce tak mało ciągle zarabiamy?, 4) czy odpowiedzi na trzy pytania wiążą się i jak z pracą szkół i jakością kompete...ncji pedagogicznych nauczycieli? Trzeba w Polsce dużo zmian wprowadzić, przede wszystkim w sposobach wyłaniania władz i elit, a przez to w zarządzaniu, zwłaszcza gospodarką. Dopiero ogólniejsze zmiany mogą prowadzić do rzeczywistego reformowania pracy nauczycieli, odbiurokratyzowanych. rozwiń

w.potega@neostrada.pl, 2015-02-10 16:56:45 odpowiedz

Jaki stąd wniosek? Co dalej z edukacją?

Stary Belfer, 2015-02-10 14:58:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE