Rząd przyjał proponowane przez MEN zmiany w Karcie nauczyciela

Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez: wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawa organizacji pracy szkoły oraz włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie to najważniejsze cele nowelizacji Karty nauczyciela, przyjęte przez Radę Ministrów.
Rząd przyjał proponowane przez MEN zmiany w Karcie nauczyciela

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Czytaj też: Likwidacja Karty nauczyciela a jakość kształcenia

Zaproponowane w założeniach zmiany porządkują niektóre aspekty pracy nauczyciela w taki sposób, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki korzystania z zajęć realizowanych w ramach statutowych zadań szkoły, poprawić organizację pracy szkoły oraz usprawnić komunikację między nauczycielem a rodzicami uczniów.

Powyższe cele będą osiągnięte poprzez:

- zmianę systemu wynagradzania nauczycieli polegającą na wzmocnieniu jego motywacyjnego charakteru, uelastycznieniu sposobu jego rozliczania oraz urealnieniu uprawnień socjalnych;

- zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz inny sposób rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia.

Wskaźniki kalkulacyjne:

a) dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej,

b) dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej,

c) dla nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej,

d) dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

Zmiana ta nie wpłynie na łączną wysokość środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach tego awansu. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, będzie określał: wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

- Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli, nieadekwatnych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych

Uchylone będą przepisy dotyczące dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

Zostanie zachowana zasada ochrony praw nabytych. Nauczyciel, nauczyciel-emeryt lub rencista albo pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przed wejściem w życie ustawy korzystał z prawa do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, lub z prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zachowa te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu przyznane. Nauczyciele, którzy do wejścia w życie ustawy spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają prawo do tego zasiłku.

Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego. Będzie on uwzględniany w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli.

- Doprecyzowanie zasad przeznaczania środków wyodrębnionych przez organy prowadzące na doskonalenie zawodowe nauczycieli

 


KOMENTARZE (20)ZOBACZ WSZYSTKIE

Reformujecie oświatę i reformujecie i jaki jest efekt? Coraz niższa zdawalność egzaminów.Wiele aspektów wprowadzanych zmian budzi mój sprzeciw i oburzenie. Nie zamydlicie nikomu oczu że kierujecie się dobrem dziecka czy rodzica- poprostu oszczędzacie i wogóle nie obchodzi was jakość wykształcenia i ...poziom kultury Polskich dzieci i młodzieży- założenie jest stare i sprawdzone- głupim nieoświeconym narodem łatwiej rządzić. Wasz rzekomo motywacyjny system wynagradzania nauczycieli lub monitorowanie czasu pracy to kij w mrowisko w relacjach dyrektor pracownik. Mówi się o przeciwdziałaniu mobingowi a mamy z nim do czynienia na codzień w bardzo zawoalowany sposób i wszyscy dajemy na to nieme przyzwolenie bo jest głód pracy i jej brak. Wielu nauczycieli jest zestresowanych przeciążonych i siedzi cicho- no chyba że nerwy puszczą i jest komisja dyscyplinarna- już doprecyzowana! a gdzie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu? ze strachu A władze mówią o misji nauczyciela- jak to możliwe gdy te same władze uwłaczają nam Nauczycielom swoimi zarządzeniami i zmiananmi które nie wnoszą nic dobrego. Sama słyszałam wypowiedź że stworzenie gimnazjów było złe ale tak musi być bo zostały na tę reformę szkolnictwa poświęcine olbrzymie pieniądze- oto efekty REFORM naszych Kolejnych Ministrów i władz resortu Absurd rozwiń

nauczycielka, 2014-08-17 18:23:46 odpowiedz

Ciekawe, że ciągle nikt nie próbuje sensownie rozwiązać sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach. Prawda jest taka, że taki nauczyciel jest bardziej obciążony pracą, niż ten zatrudniony w pełnym wymiarze w jednym miejscu... Paradoksalnie, mimo tego że jest o wiele bardziej narażony na ró...żne szkodliwe czynniki, nie ma prawa do urlopu zdrowotnego. Często więc, mimo choroby, ewidentnego wypalenia zawodowego - co można by logicznie myśląc uznać za wskazanie do takiego urlopu- nauczyciele są skazani na obronę swoich marnych godzin w szkołach i pracują dalej, narażając się w ten sposób na trwałe kalectwo.... rozwiń

polonistka, 2013-11-06 10:57:27 odpowiedz

Jak ma być dobrze w szkole skoro, aby kupić nowy wóz strażacki radni czynią oszczędności w oświacie. Dobro dziecka to też fikcja - w ramach reorganizacji zwalnia się najlepszych nauczycieli a zostawia tych, którzy mają wsparcie w radzie (tata, mąż). Dla nich znajdzie się po półtora etatu mimo kłopot...ów finansowych. rozwiń

Oburzony, 2013-09-27 00:54:18 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE