PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy powinny dać więcej środków na doskonalenie zawodowe pedagogów

  • AT    12 września 2013 - 17:14
Samorządy powinny dać więcej środków na doskonalenie zawodowe pedagogów

- Samorządy powinny przeznaczyć środki na doskonalenie zawodowe pedagogów na podniesienie umiejętności tych nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy dziś nie są w stanie prowadzić określonych zajęć np. z języka angielskiego czy rytmiki - uważa ZNP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku lat domaga się finansowania wychowania przedszkolnego z budżetu państwa uważając, że jest to najlepszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych.

- Jeśli edukacja przedszkolna będzie finansowana z budżetu państwa, tak jak nauka w szkołach, skorzysta z niej większa liczba dzieci - uważa Związek.

Stąd dwie - prawie identyczne - obywatelskie inicjatywy ZNP w tym zakresie „Przedszkole dla każdego dziecka".

Jak informuje ZNP częściowe dotowanie opłat za przedszkola z budżetu państwa od września br. wydaje się krokiem zmierzającym w tym kierunku. Jednak kontrowersje, jakie pojawiły się w związku z tzw. zajęciami dodatkowymi i sprzeciw części rodziców wywołany faktem, że już nie można organizować tych zajęć na dotychczasowych zasadach powoduje, że Związek pragnie podkreślić, iż:

- ustawa przedszkolna obniżyła opłaty ponoszone przez rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Jeszcze w ubiegłym roku rodzice protestowali z powodu zbyt wysokich, bo sięgających nawet 4 zł za godzinę, opłat. Dzisiaj są one dużo niższe.

-  jeśli w danym przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego nie mają odpowiednich umiejętności lub kompetencji np. potrzebnych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, samorząd - jako organ prowadzący - może skierować ich na odpowiednie kursy lub szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Czytaj też: Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Wedle obowiązujących dziś przepisów, organy prowadzące szkoły mają obowiązek zapewnienia w budżecie przez cały rok wyodrębnionych środków na doskonalenie nauczycieli, bez możliwości przesuwania niewykorzystanych środków na inne zadania oświatowe (w wysokości wymaganej przepisami art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

- Niestety, nie zawsze samorządy organizują doskonalenie zawodowe nauczycieli adekwatnie do potrzeb lokalnej społeczności - podaje ZNP.

Jak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli: „organy prowadzące szkoły w  latach 2009-2011 nie podejmowały działań służących rozpoznawaniu potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli". Ograniczały się tylko do przeglądu wniosków dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz sprawozdań z wykorzystania przyznanych na ten cel środków, a także corocznych spotkań z dyrektorami szkół w celu ustalenia specjalności i form kształcenia, na które miało być przeznaczone dofinansowanie" („Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli", NIK 2012).

Jak czytamy w wymienionym raporcie, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 r. („Wychowanie przedszkolne"), stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- niewyodrębnieniu środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli lub na określeniu ich wysokości na znacznie zaniżonym poziomie (w czterech organach prowadzących szkoły);

- nieopracowaniu rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nieegzekwowaniu od dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, a także sprawozdań o sposobie ich wykorzystania. Tylko w trzech organach prowadzących placówki wychowania przedszkolnego wykorzystały w pełni przekazane im środki na doskonalenie nauczycieli.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.