PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy z dotacją na przedszkolaka

  • AT    1 lutego 2012 - 19:37
Samorządy z dotacją na przedszkolaka

Projekt ustawy poselskiej zakłada wprowadzenie dotacji celowych dla gmin na wychowanie przedszkolne cztero- i pięciolatków. Samorząd miałby dostawać na przedszkolaka połowę stawki, którą dostaje na ucznia.
Według założenie poselskiego projektu ustawy od 1 stycznia 2012 r gminy otrzymałyby dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. dotacjami objęte byłyby również czterolatki uczęszczające do przedszkoli i innych formach wychowania przedszkolnego.

Jak twierdzą autorzy projektu dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa wydają się najlepszą formą wsparcia gmin w realizacji ich zadania własnego, jakim jest organizowanie edukacji przedszkolnej, Ten sposób przepływu środków budżetowych daje gwarancję, iż zostaną one wykorzystane wyłącznie na przyznany cel, dotacje podlegają bowiem szczególnym zasadom rozliczania i nie mogą być wydatkowane na inne zadania niż określone przez dotującego.

Przewiduje się, że dotacje będą przekazywane do gmin za pośrednictwem budżetów wojewodów i w budżetach tych będzie zaplanowana zasadnicza część wydatków na omawiane zadanie w danym roku budżetowym. Pozostała część, jako dopełnienie wydatków poszczególnych wojewodów, będzie ujmowana w odrębnej rezerwie celowej budżetu państwa.

Wysokość środków planowanych w budżecie państwa na dofinansowanie zadania, będzie ustalana jako iloczyn liczby dzieci 5-letnich, a od 2014 r. również 4-letnich,  objętych edukacją przedszkolną i kwoty bazowej. Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną określana będzie na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota bazowa na rok 2012 wynosi 2 523,60  zł. Została ona wyliczona w wysokości 50 proc. planowanej wartości finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012, zwaloryzowanej prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2013 i 2014. Od 2015 r. kwota bazowa ustalana byłaby na dany rok budżetowy w wysokości kwoty bazowej z roku 2014, zwaloryzowanej corocznie o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, ogłaszany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Punktem wyjścia do obliczenia skutków finansowych wprowadzenia proponowanej regulacji było ustalenie prognozowanej wartości 50 proc. kwoty finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 r., która wynosi 2 523,60 zł. (50 proc. x 4717,01 zł x 1,07). Następnie zwaloryzowano tę kwotę o prognozowane w poszczególnych latach średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Stosując powyższe wskaźniki wyliczono wartości kwoty bazowej w poszczególnych latach.  W kolejnych latach kwota dotacji przypadająca na jednego ucznia objętego edukacją przedszkolną (kwota bazowa) wynosić będzie:

- w 2013 r. – 2 586,69 zł,
- w 2014 r. – 2 651,36 zł,
- w 2015 r. – 2 717,64 zł,
- w 2016 r. – 2 785,58 zł,
- w 2017 r. – 2 855,22 zł,
- w 2018 r. – 2 923,75 zł,
- w 2019 r. – 2 993,92 zł,
- w 2020 r. – 3 065,77 zł.

Jak przewidują autorzy projektu kwoty te pokryją koszty wynagrodzenia nauczycieli realizujących edukację przedszkolną w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.