Spółka jednak poprowadzi szkołę?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym uchylił negatywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie powierzenia prowadzenia filii szkoły w Brodowie gminnej spółce Środa XXI.
Spółka jednak poprowadzi szkołę?

Wyrok uchylający rozstrzygnięcie kuratorium został wydany przez sąd po przeprowadzeniu postępowania, cztery miesiące po tym jak gmina Środa Wielkopolska wniosła do WSA w Poznaniu skargę na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, który negatywnie zaopiniował powierzenie przez gminę Środa Wielkopolska prowadzenia placówki w Brodowie gminnej spółce Środa XXI.  

Uzasadnienie niniejszego wyroku składu orzekającego znane będą jeszcze w tym miesiącu. Zgodnie z przepisami Wojewódzki Sąd Administracyjny ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia do wyroku, czyli maksymalnie do 24 października tego roku. Następnie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony stronom postępowania sądowego.  

Jeżeli kuratorium oświaty nie skorzysta ze środka odwoławczego w danej sprawie jakim jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego to na przełomie listopada i grudnia tego roku orzeczenie WSA stanie się prawomocne. O tym czy na skutek wydanego przez sąd wyroku gmina Środa Wielkopolska będzie mogła powierzyć prowadzenie filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI przekonamy się więc w najbliższym czasie.

Przepis także dla filii?

W dniu 29 marca tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o powierzeniu prowadzenia filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który mówi, że: jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w powyższym przepisie prawnym organ prowadzący szkołę w Brodowie – gmina Środa Wielkopolska wystąpiła o wydanie opinii w sprawie powierzenia prowadzenia filii w Brodowie spółce gminnej Środa XXI do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Kurator wydał negatywną opinię uznając, że wskazany powyżej przepis ustawy o systemie oświaty odnosi się tylko dla szkoły jako odrębnego podmiotu a takiego w opinii kuratora nie stanowi filia szkoły, która jest jednostką podporządkowaną innemu podmiotowi. Wydanie przez kuratora negatywnej opinii uniemożliwiło gminie przekazanie filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

...i tak państwo pozbywa się odpowiedzialności za stan polskiej edukacji. "Taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodych chowanie"

motyl, 2012-10-17 13:30:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE