PARTNER PORTALU
  • BGK

Spółka jednak poprowadzi szkołę?

  • AT    16 października 2012 - 19:51
Spółka jednak poprowadzi szkołę?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym uchylił negatywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie powierzenia prowadzenia filii szkoły w Brodowie gminnej spółce Środa XXI.
Wyrok uchylający rozstrzygnięcie kuratorium został wydany przez sąd po przeprowadzeniu postępowania, cztery miesiące po tym jak gmina Środa Wielkopolska wniosła do WSA w Poznaniu skargę na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, który negatywnie zaopiniował powierzenie przez gminę Środa Wielkopolska prowadzenia placówki w Brodowie gminnej spółce Środa XXI.  

Uzasadnienie niniejszego wyroku składu orzekającego znane będą jeszcze w tym miesiącu. Zgodnie z przepisami Wojewódzki Sąd Administracyjny ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia do wyroku, czyli maksymalnie do 24 października tego roku. Następnie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony stronom postępowania sądowego.  

Jeżeli kuratorium oświaty nie skorzysta ze środka odwoławczego w danej sprawie jakim jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego to na przełomie listopada i grudnia tego roku orzeczenie WSA stanie się prawomocne. O tym czy na skutek wydanego przez sąd wyroku gmina Środa Wielkopolska będzie mogła powierzyć prowadzenie filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI przekonamy się więc w najbliższym czasie.

Przepis także dla filii?

W dniu 29 marca tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o powierzeniu prowadzenia filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który mówi, że: jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w powyższym przepisie prawnym organ prowadzący szkołę w Brodowie – gmina Środa Wielkopolska wystąpiła o wydanie opinii w sprawie powierzenia prowadzenia filii w Brodowie spółce gminnej Środa XXI do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Kurator wydał negatywną opinię uznając, że wskazany powyżej przepis ustawy o systemie oświaty odnosi się tylko dla szkoły jako odrębnego podmiotu a takiego w opinii kuratora nie stanowi filia szkoły, która jest jednostką podporządkowaną innemu podmiotowi. Wydanie przez kuratora negatywnej opinii uniemożliwiło gminie przekazanie filii szkoły w Brodowie spółce Środa XXI.

<!-- pagebreak //-->

Kosztowna placówka

Decyzja Rady Miejskiej o powierzeniu prowadzenia filii w Brodowie spółce Środa XXI podyktowana była zbyt dużymi kosztami, które ta placówka generuje dla gminy. W obecnym roku szkolnym w klasach od I – VI szkoły w Brodowie uczy się 31 osób. Do funkcjonującej w szkole zerówki uczęszcza 15 dzieci.

Gmina Środa Wielkopolska na utrzymanie szkoły w Brodowie otrzymuje rocznie z budżetu państwa około 200 tysięcy złotych subwencji oświatowej, co jest kwotą niewystarczającą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówki. Gmina dopłaca więc do utrzymania szkoły kwotę prawie 300 tysięcy złotych.  

Algorytm wyliczania subwencji zakłada, że do jednego oddziału szkolnego powinno uczęszczać około 24 dzieci. W Brodowie do jednej klasy uczęszcza średnio 5 uczniów.

Dodatkowo wysokie koszty utrzymania szkoły wynikają z faktu, że Karta Nauczyciela nie różnicuje wynagrodzeń nauczycieli w zależności od liczby uczniów, z którymi pracują.

Ta nieelastyczność Karty Nauczyciela powoduje, że nauczyciel pracujący w klasie liczącej 24 uczniów otrzyma takie samo wynagrodzenie, co ten który uczy w klasie 5 - osobowej. Gdyby szkoły nie prowadziła gmina to wówczas nie byłoby tak wysokich kosztów jej funkcjonowania.  Zaoszczędzone przez gminę środki mogłyby zostać przeznaczone na remont budynku tej placówki, który obecnie znajduje się w nienajlepszym stanie.

Działania zmierzające do zmiany organizacyjnej szkoły w Brodowie mają na celu obniżenie kosztów jej funkcjonowania przy założeniu, że będzie ona nadal funkcjonowała w tej miejscowości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • motyl, 2012-10-17 13:30:30

    ...i tak państwo pozbywa się odpowiedzialności za stan polskiej edukacji. "Taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodych chowanie"