PARTNER PORTALU
  • BGK

Większa anonimowość SIO

  • GK    10 kwietnia 2012 - 06:42
Większa anonimowość SIO

Do bazy danych systemu informacji oświatowej nie będzie przekazywane imię i nazwisko oraz numer PESEL ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Taką m.in. zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz o systemie oświaty, którą minister edukacji narodowej skierowała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projekt nowelizacji zwiększa poziom anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zgodnie z dokumentem, do bazy danych systemu informacji oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W celu zapewnienia rzetelności, dane te będą generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO szkoły lub placówki.

W przypadku wydawanych przez poradnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia nie będzie przekazywała do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Ten zestaw informacji służy zapewnieniu rzetelności danych dotyczących kształcenia specjalnego organizowanego przez szkołę lub placówkę. Jeżeli dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje uczniowi takie kształcenie, zobowiązany jest sprawdzić, czy w bazie danych SIO znajduje się informacja o przedłożonym mu dokumencie (numer, data i przyczyna wydania orzeczenia).

Po pozytywnej weryfikacji, dyrektor przekazuje do bazy danych SIO informację o objęciu ucznia kształceniem specjalnym. Dane te posłużą do rzetelnego podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W projekcie ustawy wprowadzono również szereg zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

Do projektu ustawy dołączony został, jako materiał informacyjny, także projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO.

W projekcie rozporządzenia normuje się szczegółowy zakres danych gromadzonych w SIO w przypadkach, w których zakres danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

Projekt nowelizacji ustawy i rozporządzenia można znaleźć tutaj. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Ojatwo, 2012-04-10 11:13:25

    bardzo dziękujemy...
  • Wild Ones, 2012-04-10 11:00:14

    No to tymczasem. może będzie lepiej. Jutro!