PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyprawka szkolna czeka

  • GK    8 sierpnia 2013 - 14:20
Wyprawka szkolna czeka

Do 10 września uczniowie spełniający określone warunki mogą ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
W roku 2012 z programu „Wyprawka szkolna skorzystało w Rudzie Śląskiej 930 uczniów na łączną kwotę 213.235 złotych.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" obejmie w tym roku uczniów rozpoczynających edukację w klasach I, II, III i V szkoły podstawowej, klasach II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Programem obejmie także uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

- Procedura nie jest skomplikowana, więc warto już dzisiaj pomyśleć o złożeniu wniosku - mówi Izabela Pawłowska z wydziału oświaty magistratu w Rudzie Śląskiej.

Wysokość dofinansowania wynosi od 225 złotych do 770 złotych, odpowiednio do przyjętych kryteriów.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy pobrać wniosek w sekretariacie szkoły, a po jego wypełnieniu złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Dokument może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek trzeba złożyć do 10 września 2013 r.

Należy dołączyć do niego zaświadczenie o wysokości dochodów.

- W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów - mówi Izabela Pawłowska.

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego - dodaje.

Po 10 września dyrektorzy placówek oświatowych sporządzą listy uczniów, którzy wnioskują o dofinansowanie i przekażą je do wydziału oświaty. Ten przekazuje liczbę uczniów objętych programem do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który wypłaci dotacje.

- Zwrot kosztów za zakupione podręczniki nastąpi do końca listopada - zapewnia Izabela Pawłowska.

Zgodnie z założeniami programu w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto

- uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej oraz uczniom klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto

- uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy ( chodzi m.in. o sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę).

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 proc. ogólnej liczby uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej oraz klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: