PARTNER PORTALU
  • BGK

801 umów o dofinansowanie proekologicznych inwestycji

  • bad    5 maja 2014 - 15:48
801 umów o dofinansowanie proekologicznych inwestycji

Od początku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, od 14 listopada 2008 r., podpisano 801 umów o dofinansowanie proekologicznych inwestycji. Dzięki tym projektom znacznie polepszył się stan środowiska w Polsce. Nowe oczyszczalnie ścieków, inwestycje służące poprawie jakości powietrza to także większy komfort życia mieszkańców.
Z każdą z umów wiąże się konkretna inwestycja, przedsięwzięcie lub działanie, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska. Dzięki ich realizacji we wszystkich regionach Polski powstają tysiące kilometrów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowane są oczyszczalnie ścieków i bezpieczne dla środowiska zakłady przetwarzania odpadów.

Część środków z Unii Europejskiej została przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kampanie ekologiczne oraz wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą, aby ich działalność produkcyjna odbywała się bez szkody dla środowiska. Ponadto dzięki POIiŚ ochroną objętych jest wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce.

Z podpisaniem 801 umów o dofinansowanie wiąże się ogromne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Dotychczas na ochronę środowiska przeznaczono ponad 19,6 mld zł. Łączna wartość wszystkich podpisanych do tej pory umów z POIiŚ o dofinansowanie to ponad 42,1 mld zł.

Cześć projektów została już ukończona, a inwestycje, które powstały skutecznie przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawiają jakość życia mieszkańców w całym kraju. Oto przykładowe efekty:

- wybudowano i przebudowano już ponad 10 tys. km kanalizacji sanitarnej, do której dostęp uzyskało ponad 50 tys. mieszkańców;
- działają już 84 nowe oczyszczalnie ścieków, których budowa, rozbudowa lub modernizacja została dofinansowana z POIiŚ;
- zrealizowano 27 projektów służących ochronie powietrza;
- przedsiębiorcy zmodernizowali i wybudowali łącznie 92 nowoczesne instalacje służące m.in. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce;
- budowane i modernizowane są zakłady gospodarki odpadami (założenia obejmują docelowo 44 takie obiekty), dzięki którym w wielu miejscach zostanie zlikwidowany problem nielegalnych wysypisk śmieci (przykładem inwestycji w tym obszarze jest choćby „Biebrzański System Gospodarki Odpadami", realizacja tylko tego projektu pozwoli na stworzenie warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na obszarze 19 gmin zamieszkanych przez ponad 150 tys. osób);
- zakupiono nowoczesny i specjalistyczny sprzęt dla Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ratownictwa ekologicznego i chemicznego (m.in. łodzie desantowe, samochody sztabowe i gaśnicze, ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi, chromatografy gazowe, autobusy do dyslokacji ratowników);
- zrealizowano 19 projektów z zakresu edukacji i promocji postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Najwięcej podpisanych do tej pory umów o dofinansowanie dotyczyło przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (313). 228 umów zawarto z przedsiębiorcami, którzy otrzymane środki przeznaczają na ograniczenie wpływu ich działalności produkcyjnej na środowisko. 172 umowy dotyczą ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, 64 - gospodarki odpadami, a 24 - przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.