PARTNER PORTALU
  • BGK

Aktualizacja instrukcji do Kapitału Ludzkiego

  • MRR    14 marca 2011 - 21:58

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało aktualizację instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki.
W związku z powtarzającymi się pytaniami ze strony beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki (PO KL), dotyczącymi niektórych zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja z 1 stycznia 2011 r.), zaktualizowano ten dokument.

Wprowadzone zmiany obejmują doprecyzowanie:

1. sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej (pkt 2 Beneficjent (projektodawca) zawarty w części II instrukcji);

2. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.5 Oddziaływanie projektu wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji danego Priorytetu PO KL;

3. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy:
- w akapicie dotyczącym rocznego obrotu projektodawcy/projektodawcy i partnerów doprecyzowano zapisy, wskazując, iż mowa jest o obrotach za poprzedni zamknięty rok obrotowy;
- w tym samym akapicie podano definicję obrotu jako „sumy przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych”;

4. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem (we fragmencie instrukcji traktującym o zlecaniu realizacji zadań lub istotnej ich części na zewnątrz usunięto zapis dotyczący obowiązku wskazania sposobu wyboru wykonawców);

5. części dotyczącej kosztów bezpośrednich (zapis iż „zadania wymienione w szczegółowym budżecie projektu muszą być zgodne z zadaniami opisanymi w punkcie 3.3. Zadania” zastąpiono zapisem, iż zadania wymienione w punkcie 3.3. Zadania przenoszone są automatycznie do szczegółowego budżetu projektu);

6. części dotyczącej kosztów pośrednich (zmieniono opis pola „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem”. Wskazany przez projektodawcę limit jest automatycznie przenoszony do pozostałych pól, w których wykazywany jest procent kosztów pośrednich dla poszczególnych lat realizacji projektu zarówno w szczegółowym budżecie jak i w Budżecie projektu. Procent, który wcześniej był wyliczany automatycznie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL nie ma już wyłącznie charakteru informacyjnego i jest zgodny z limitem wskazanym przez projektodawcę).

7. instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL.

Wersja dokumentu opatrzona numerem 6.4.2 i zawierająca wszystkie ww. doprecyzowania została zintegrowana z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych PO KL.

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania PO KL i mają jedynie charakter doprecyzowujący. W związku z powyższym instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO KL zarekomendowane zostało stosowanie następującego rozwiązania.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe oraz nabory projektów systemowych ogłoszone w I kwartale 2011 r. należy przyjąć sposób postępowania zgodny z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL z 1 stycznia 2011 r. Jednakże, w zależności od decyzji właściwej Instytucji Ogłaszającej Konkurs lub instytucji, w której dokonywana jest ocena projektu systemowego dodatkowo można stosować rozwiązania zgodne z doprecyzowaniami zawartymi w znowelizowanej wersji dokumentu. Rozwiązanie przyjęte przez daną instytucję w powyższym zakresie powinno zostać przekazane projektodawcom.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe oraz nabory projektów systemowych ogłoszone poczynając od II kwartału 2011 r. należy przyjąć sposób postępowania zgodny z zasadami określonymi w znowelizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja 6.4.2) opatrzonej datą 1 kwietnia 2011 r. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.