PARTNER PORTALU
  • BGK

Biogazownie specjalnej troski

  • GK    28 lipca 2012 - 08:33
Biogazownie specjalnej troski

Starający się o dofinansowanie budowy biogazowi będą mieć więcej czasu na przygotowanie inwestycji. Do tej pory mogli przedłużać załatwianie formalności o 6 miesięcy. Teraz resort rolnictwa wydłuża ten okres do 18 miesięcy.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Dokument ma dostosować zasady do długotrwałego procesu przygotowania inwestycji dotyczącej produkcji biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wnioskodawcy mogą korzystać z możliwości wydłużenia terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o sześć miesięcy, przy czym przedłużenie o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przyczyny przedłużenia.

Proponowana zmian zakłada, że w przypadku biogazowi wnioskodawca będzie mógł przedłużyć termin na dokonanie określonych czynności, takich jak na przykład dostarczenie załączników do wniosku o przyznanie pomocy dotyczące budowy, o maksymalnie 18 miesięcy.

Spowodowane jest to koniecznością zapewnienia odpowiednio długiego czasu na przygotowanie i realizację inwestycji – beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność ostateczną nie później niż do 30 czerwca 2015 r., co ma zapewnić możliwość wypłacenia pomocy przed ostatecznym zamknięciem programu.

Zgodnie z informacjami od wnioskodawców obecnie obowiązujące sześć miesięcy nie wystarcza, by dopełnić wszystkich formalności.

Uzyskanie pozwolenia na budowę biogazowi rolniczej wymaga skompletowania następującej dokumentacji: decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia wodnoprawnego, uzyskania uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz decyzji o warunkach przyłączenia do sieci.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.