PARTNER PORTALU
  • BGK

Dzielą miliony na edukację i internet

  • lubuskie.pl    30 listopada 2011 - 11:29
Dzielą miliony na edukację i internet

Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu dwóch konkursów zamkniętych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 15 mln zł pójdzie na rozwój i modernizację infrastruktury edukacyjnej, a 13 mln zł na społeczeństwo informacyjne. Dokumenty można składać do 13 stycznia 2012 r.
Pieniądze pochodzą z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Nr LRPO/4.2.1/2/2011, Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej mogą ubiegać się szkoły wyższe, a także jednostki naukowe. Dofinansowaniu podlegają: budowa lub modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo - badawczej szkół wyższych, a także wyposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny oraz naukowo-badawczy (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe. W ramach Działania 4.2 projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 15 mln zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1, 5 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: max 85 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Nr LRPO/1.3/1/2011, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie można składać także do 13 stycznia.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły składać:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST),

- związki, porozumienia i stowarzyszenia (JST),

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie spełniające kryteriów MŚP,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły,

- placówki oświatowe,

- jednostki naukowe,

- instytucje kultury,

- jednostki Lasów Państwowych,

- jednostki sektora finansów publicznych (inne niż JST), posiadające osobowość prawną,

- jednostki administracji rządowej lub jednostki im podległe,

- instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,

- konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo - rozwojowymi,

- jednostki Policji,

- jednostki Straży Pożarnej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.