PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak wziąć pieniądze z Unii na odnawialne źródła energii

  • "Gmina"    25 września 2011 - 07:30
Jak wziąć pieniądze z Unii na odnawialne źródła energii

W procesie ubiegania się o środki unijne w ramach działania krajowego lub regionalnych programów operacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie inwestycji do etapu realizacji.
Złożenie wniosku aplikacyjnego powinno być dopiero jednym z ostatnich elementów prac przedrealizacyjnych. Pierwszym krokiem w procesie
przygotowania projektu powinna stanowić analiza efektywności inwestycji z punktu widzenia wybranego źródła energii dla danej lokalizacji.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki lub spółki do nich należące, jednostki budżetu państwa i przedsiębiorcy mogą korzystać z bardzo wielu różnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Czytaj też: Odnawialne źródła energii to dla gmin czysty zysk

Znalezienie właściwego źródła finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii zależy od:
• typu beneficjenta (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy lub ich związki, jednostki budżetu państwa);
• rodzaju OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, wiatr,
woda, biomasa, biogaz, pompy ciepła, geotermia);
• skali inwestycji.

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie tych inwestycji mogą pochodzić ze źródeł:
1. krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR);
2. unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Regionalne Programy Operacyjne, GEF);
3. zagranicznych

Środki te przyznawane są na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (WFOŚiGW, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i mogą przyjmować różne formy: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itp.

Finansowanie ze środków NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje szerokim spektrum możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Do roku 2012 ze środków krajowych, NFOŚiGW zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 2,5 mld zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie Urząd Regulacji Energetyki nakłada na producentów elektryczności za niespełnienie wymogu zapewnienia w sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego ze źródeł odnawialnych. NFOŚIG powierzono również wdrażanie kilku działań finansowanych ze środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz z tzw. funduszy norweskich.

Kierunki i zasady wsparcia wykorzystywania OZE przez NFOŚiGW określone są w Programie Priorytetowym dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - w Części I - jest to tzw. Program OZE 1. Budżet ustalony został na poziomie 1,5 mld zł, na dofinansowanie określonych przedsięwzięć:

• Wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt).
• Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe).
• Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.
• Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania
biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do
sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.
• Elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe
• Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.
• Elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe.
• Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.