PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest unijna kasa na popowdziowe remonty

  • AW/mswia.gov.pl    5 lipca 2011 - 13:00
Jest unijna kasa na popowdziowe remonty

Samorządy będą mogły ze środków Funduszu Solidarności sfinansować remonty i odbudowę zniszczonych po powodzi obiektów. MSWiA podpisało w tej sprawie umowę z Komisją Europejską.
4 lipca Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał umowę o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE na odbudowę m.in. dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, a także wałów zniszczonych przez powodzie w 2010 roku. Ze strony Komisji Europejskiej umowę podpisał Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej - Johannes Hahn, członek komisji odpowiedzialny za politykę regionalną. Komisja Europejska przekaże Polsce środki finansowe na specjalne konto bankowe Ministerstwa Finansów. Polska otrzymała około 105,6 mln euro pomocy finansowej z Funduszu Solidarności.

Polska otrzymała 105,5 mln euro, czyli około 422 mln zł pomocy finansowej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji dokonał podziału pieniędzy na poszczególne województwa, które ucierpiały na skutek powodzi w 2010 roku. Środki z Funduszu Solidarności otrzymały województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie, a także Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. O podziale pieniędzy decydowały m.in. wielkość strat spowodowanych przez ubiegłoroczne powodzie oraz konieczność szybkiej naprawy zniszczonej infrastruktury przeciwpowodziowej.

Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE 23 lipca ub. roku. 15 grudnia ub. roku polski wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku zaakceptowała Komisja Europejska. Zgodę na pomoc w odbudowie polskiej infrastruktury wyraził także Parlament Europejski i Rada Ministrów UE, wydając decyzję 6 czerwca 2011 roku.

Samorządy będą mogły ze środków Funduszu Solidarności sfinansować remonty i odbudowę: dróg, mostów, przepustów, kładek, urządzeń sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i ujęć wody pitnej, publicznych szkół (podstawówki, gimnazja i szkoły średnie), innych placówek oświatowo-wychowawczych, szpitali i placówek służby zdrowia, domów pomocy społecznej, obiektów sportowych i turystycznych, placówek kultury.

Z Funduszu Solidarności może być finansowana m.in. odbudowa obwałowań, likwidacja przesiąków, wyrównanie korony wału. Pomoc unijna może być przeznaczona też na odbudowę przepompowni melioracyjnych. Finansowane są także remonty i odbudowa budowli m.in. regulacyjnych i odwadniających, a także zabezpieczających koryta rzek.

Dotacja może być również przeznaczona na pokrycie kosztów działań służb ratowniczych na terenach powodziowych oraz prac związanych z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego.

Przypominamy, że ze środków funduszu nie są finansowane szkody w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.

Pieniądze z Funduszu Solidarności UE mogą być wydatkowane przez okres 12 miesięcy od przekazania na konto bankowe. Środki mogą być przeznaczane na finansowanie nowych inwestycji bądź na pokrycie inwestycji już zrealizowanych.

Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską, na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie.

Wysokość strat jakie zostały poniesione w skutek powodzi wyniosła ponad 2,9 mld euro. Wartość ta stanowiła blisko 1% PKB za 2009 rok, co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych podczas powodzi w 2010 r.
 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.