PARTNER PORTALU
  • BGK

KE za łatwiejszym dostępem do pieniędzy

  • AW    8 lutego 2012 - 17:49
KE za łatwiejszym dostępem do pieniędzy

„Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020” przedstawia ponad 120 zmian ułatwiających sięganie po unijne fundusze. Kluczową kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, by zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE.
Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w czerwcu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów. Przedstawia je środowy komunikat.

- Dokonano uproszczenia w każdej z propozycji tematycznych dla kolejnych WRF - twierdzi Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet. - Unijne fundusze mogą odegrać kluczową rolę w naszym dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki zapewnieniu dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i naukowców. Chcieliśmy sprawić, aby dostęp do tych środków był bardziej przyjazny dla użytkowników, tak aby beneficjenci nie gubili się w gąszczu przepisów - dodaje.

Przepisy UE uzupełnione są jednak często dodatkowymi przepisami na szczeblu krajowym. W związku z tym działania na szczeblu UE mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy będą im towarzyszyły podobne wysiłki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też Komisja ma nadzieję, że ustawodawcy w Parlamencie Europejskim, w Radzie, jak również w państwach członkowskich uznają uproszczenie przepisów za kwestię kluczową.

Czytaj też: By od 2014 r. dostawać pieniądze z UE marszałkowie muszą "odkurzyć" regionalne strategie innowacji 

Komisja deklaruje dziś swoją gotowość do występowania w obronie planu uproszczenia oraz determinację do podjęcia działań ostrzegających, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Przykłady uproszczenia dostępu do finansowania

- zakup maszyn w szkołach zawodowych sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta sama szkoła otrzymała dotację na opracowywanie programów nauczania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo że obie inwestycje były niezbędne do wprowadzenia nowego programu nauczania, szkoła musiała wypełnić wymagane formalności dwukrotnie. Dzięki naszemu wnioskowi łatwiej będzie można połączyć środki pochodzące z dwóch funduszy, a tym samym szkoła będzie musiała wypełniać formalności tylko raz, co z kolei umożliwi przeznaczenie większej ilości czasu na dodatkowe kształcenie uczniów;

- według obecnie obowiązujących przepisów dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych przez UE w ramach polityki spójności należy przechowywać przez okres do 10 lat. W przypadku niektórych projektów czas przechowywania dokumentacji może wynieść 15 lat. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć ten okres do 5 lat. Skutki tego uproszczenia są szczególnie istotne dla mniejszych beneficjentów, takich jak organizacje pozarządowe i MŚP;

- obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby kontroli, którym można poddać dany projekt. Niektórzy beneficjenci EFRR mogą być kontrolowani kilka razy w roku przez krajowy organ kontroli lub Komisję, co jest dość czasochłonne. W związku z tym w kolejnym okresie Komisja proponuje lepsze skoordynowanie z krajowymi organami kontroli. Projekty o wartości poniżej 100 000 EUR będą kontrolowane najwyżej raz w czasie realizacji całego projektu, natomiast większe projekty będą poddawane kontroli nie częściej niż raz w roku;

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.