PARTNER PORTALU
  • BGK

Komu więcej, komu mniej z unijnej puli

  • Fundusze Europejskie (Elżbieta Bieńkowska)    25 kwietnia 2012 - 00:36
Komu więcej, komu mniej z unijnej puli

Jakie zmiany planowane są w systemie pozyskiwania funduszy unijnych jeszcze w tym roku? Czego możemy oczekiwać w nowym unijnym budżecie? Czy samorządy będą realizować inwestycje w PPP? Na te pytania odpowiada Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.
Wprowadzane zmiany w 2012 r. to efekt tzw. przeglądu śródokresowego, uwzględniającego przesunięcie funduszy w programach oraz rozdysponowanie dodatkowych środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz tzw. dostosowania technicznego, czyli bonusu za wyższy od prognozowanego przez Komisję Europejską rozwój gospodarczy w Polsce - pisze w magazynie Fundusze Europejskie Elżbieta Bieńkowska. 

Gdzie te zmiany?

Największą „modernizację" od początku realizacji przeszedł program Kapitał Ludzki. Nowością będą pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc będzie udzielana na warunkach preferencyjnych w stosunku do oferty rynkowej, a maksymalna wartość pożyczki wynosić będzie 50 tys. zł. Chcę uspokoić, że instrument ten będzie funkcjonował równolegle ze wsparciem dotacyjnym. Zostanie ono skoncentrowane na grupach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, na przykład na osobach niepełnosprawnych.

Zmiany dotyczą także szkoleń dla firm. Uruchomimy bowiem nowe wsparcie pozwalające na zwiększanie wartości zakładowych funduszy szkoleniowych przeznaczonych na rozwój kwalifikacji pracowników. Liczymy, że dzięki tym zmianom program będzie jeszcze lepiej odpowiadał na wyzwania wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, a jego działania będą w większym stopniu dostosowane do celów strategii Europa 2020.

Program Innowacyjna Gospodarka jest wdrażany najszybciej, ale i tu pojawią się pewne zmiany. Szczególną uwagę warto zwrócić na nowy rodzaj wsparcia, dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli wdrażać do działalności gospodarczej wynalazki, na które uzyskali patent.

Na konkurs przeznaczyliśmy około 900 mln zł. Rozwiązanie będzie miało charakter pilotażowy, chcemy je przetestować pod kątem ewentualnego wykorzystania w nowej perspektywie 2014-2020. Dodatkowo zmieniamy zasady udzielania dotacji w poddziałaniu 1.3.1, skierowanym do jednostek naukowych, tak by zwiększyć ich zainteresowanie ubieganiem się o fundusze europejskie. Nowością będą również zmodyfikowane kryteria wyboru projektów, które pozwolą wybrać tylko te inwestycje, które przewidują komponent badawczo-rozwojowy.

Dodatkowe fundusze w programie Infrastruktura i Środowisko zostaną skierowane na projekty związane z ochroną środowiska oraz rozwojem sieci drogowej. Zasilimy również sektory kultury, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego, a część pieniędzy przeznaczymy na wsparcie już przygotowanych projektów kluczowych, dla których wcześniej zabrakło środków. Zmiany, które zdecydowaliśmy się wprowadzić, stanowią odpowiedź na nowe uwarunkowania gospodarcze i społeczne.

Przesunięcia środków na rzecz programu Innowacyjna Gospodarka

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska wydała decyzję przyjmującą zmieniony Program Innowacyjna Gospodarka.

Dla przedsiębiorców przeznaczone zostanie dodatkowo ponad 403 mln euro. W największym stopniu, bo o przeszło 149 mln euro zwiększyła się alokacja w priorytecie 4., z którego finansowane inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. O ponad 141 mln euro urósł również budżet priorytetu 1., czyli fundusze na badania i rozwój nowoczesnych technologii, a prawie 79 mln więcej mają do dyspozycji beneficjenci w ramach priorytetu 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Marcin, 2012-04-25 09:28:20

    Cieszę się, że również MRR wspiera PPP. Liczę, że opracowanie standardów i "dobrych praktyk" ułatwi partnerom publicznym podejmowanie decyzji o wejściu na ścieżkę PPP. Jednocześnie liczę, że dokumenty opracowane w MRR będą na tyle ogólne, że nie staną się jedyną i niedyskutowalną podstawą ...do realizacji PPP. Gdyby się tak stało, na co liczę jak już napisałem, to zarówno strona prywatna (co jest oczywiste dla każdego) jak i publiczna powinna wesprzeć się przy "dopinaniu" projektu PPP profesjonalną firmą doradczą i nie tylko z zakresu prawnego ale również ekonomicznego i technicznego. Choćby z tego tytułu, że przedsięwzięcie objęte PPP kiedyś stanie się własnością partnera publicznego i powinien on mieć pełną jasność, lub sam zdefiniować, co otrzyma. I tu, o ile przyjąć mój punkt widzenia, pojawia się koniczność wykorzystania profesjonalnej wiedzy firm konsultingu budowlanego/ekonomicznego, które trzeba pamiętać (o ile są rzeczywiście profesjonalne) oczekują wynagrodzenia na poziomie europejskim, a nie lokalnym. Dalej idąc tym tokiem rozumowania należy wziąć pod uwagę, że koszt profesjonalnych usług firm o światowej renomie jeśli rozkłada się na przedsięwzięcie o watości min. 10 mil. EUR, to staje się niewielkim procentem tej kwoty. I dopiero takie przedsięwzięcia (lub większe) opłaca się realizować w PPP. Ktoś może zapytać dlaczego decydować się na ustanawianie kryteriów wyboru firmy konsultingowej tak, aby była ona zdecydowanie profesjonalna? Odpowiedź jest prosta: w zasadzie tylko takie firmy mogą z jednej strony zapewnić bezstronność (bo ich reputacja jest ważniejsza od jakiegoś nawet największego projektu w Polsce) oraz profesjonalną wiedzę połączoną z doświadczeniem na wielu różnych projektach PPP z przeszłości. Biorąc to pod uwagę wydaje mi się, że już na etapie przygotowania "ściągawek" przez MRR powinna być zaangażowana firma doradcza (techniczno/ekonomiczna, a nie tylko prawna) o remomie i doświadczeniach światowych, a przynajmniej europejskich (a w informacj nie ma o tym słowa). Pozdrawiam,  rozwiń