PARTNER PORTALU
  • BGK

Kreatywna strategia dla Polski Zachodniej

  • GK/www.wzp.pl    3 kwietnia 2012 - 08:36
Kreatywna strategia dla Polski Zachodniej

„Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” z podpisami pięciu marszałków województw Polski Zachodniej zostały przekazane minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej.
W świetle jupiterów i fleszy dokument podpisywali marszałkowie: województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, lubuskiego – Elżbieta Polak, wielkopolskiego – Marek Woźniak, zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, a w imieniu opolskiego – wicemarszałek Tomasz Kostuś.

Uroczystość w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie była finalnym akcentem zakończenia I etapu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zaprezentowane na konferencji „Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” to dokument programowy nowej generacji na poziomie makroregionalnym, identyfikujący potencjały rozwojowe oraz najważniejsze bariery rozwoju tego obszaru.

Czytaj też: Finał prac nad strategią dla Polski Zachodniej

Założenia przedstawiają cele strategiczne i operacyjne przyszłej strategii oraz nakreślają system monitorowania dokumentu. Wymiernym efektem przeprowadzonych prac jest również 19 ekspertyz problemowych, pięć raportów regionalnych oraz raporty: metodyczny i diagnostyczny – wypracowanych przez ekspertów i przedstawicieli województw tworzących Grupę Sterującą, działającą w ramach inicjatywy „Polska Zachodnia 2020”.

Spotkanie na zamku otworzył marszałek Olgierd Geblewicz, który dziękując pani minister Bieńkowskiej za przybycie, równie serdeczne słowa powitania skierował do partnerów inicjatywy.

Zdaniem marszałka Geblewicza moment przekazania „Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” to wielki dzień tak dla województwa zachodniopomorskiego, jak i pozostałych województw. To zwieńczenie i zarazem podsumowanie blisko dwuletniej pracy nad koncepcją Polski Zachodniej.

– Połączyła nas wspólna wizja makroregionu Polski Zachodniej, otwartego i jednocześnie spójnego terytorialnie – podkreślił marszałek. – Chcemy, aby Polska Zachodnia stała się miejscem kreatywnym i atrakcyjnym. Olgierd Geblewicz nie ukrywał, że autorzy dokumentu liczą na to, że przedstawione założenia zostaną przez rząd poważnie potraktowane.

<!-- pagebreak //-->

Kolejnym głosem w dyskusji była prezentacja kalendarium wydarzeń związanych z realizacją inicjatywy makroregionalnej. Przedstawił ją wicemarszalek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż. Jak zaznaczył, zręby Polski Zachodniej tworzyły w intensywnym współdziałaniu wszystkie województwa, a punktem startu było podpisanie 26 sierpnia 2010 r. w Szczecinie porozumienia inicjującego powstanie Polski Zachodniej. Niespełna dwa lata później w Poznaniu (2 marca 2012 r.) został przyjęty ostateczny projekt założeń do strategii rozwoju makroregionu.

Osiągnięcie takiego efektu było możliwe tylko dzięki ścisłej i jednomyślnej współpracy sygnatariuszy porozumienia – podkreślił Wojciech Drożdż.

Osobny punkt programu poświęcony był omówieniu samego dokumentu. Założenia do strategii Polski Zachodniej merytorycznie punktował prof. Jacek Szlachta, ekspert kluczowy. Zwrócił on przede wszystkim uwagę na zaistnienie oryginalnego systemu partnerstwa pomiędzy szczeblami administracji centralnej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie, administracja lokalnego szczebla) oraz środowiskiem naukowym.

– Polska Zachodnia to unikalne przedsięwzięcie w skali kraju – komentował pan profesor. Według niego, prace nad rozwojem Polski Zachodniej współbrzmią z krajowymi dokumentami, a to dobra zaliczka na przyszłość, bo w najważniejszych dokumentach strategicznych – Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – są zapisy, które otwierają drogę nadoodrzańskiemu makroregionowi.

Przed złożeniem podpisów każdy z marszałków miał do dyspozycji swoje „pięć minut” na wygłoszenie komentarza. We wszystkich opiniach zdecydowanie słychać było nutę satysfakcji i dumy z osiągniętego celu. Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

– Uważam, nie tak jak niektórzy, że w każdym działaniu najważniejszy jest początek – rozpoczęła swoją wypowiedź pani marszałek, by dodać już całkiem poważnie, że jej zdaniem regiony Polski Zachodniej pokazały, że można się porozumieć i przełożyć to współdziałanie na wiele innych obszarów współpracy międzyregionalnej. – My po prostu programujemy przyszłość dla Polski Zachodniej i – co istotne – robimy to razem! – tak mówiła o założeniach strategii Elżbieta Polak.

Z kolei wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś zauważył, że choć powodów do radości tego dnia jest dużo, to radość będzie pełna dopiero wtedy, kiedy Rada Ministrów przyjmie ten dokument. Wicemarszałek Kostuś podkreślił zbieżność w wielu punktach podpisywanego dokumentu ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego. – Dla naszego województwa najważniejszym obecnie problemem jest kryzys ludnościowy. W jego rozwiązaniu skutecznie może pomóc wdrożenie programu dla Polski Zachodniej – stwierdził Tomasz Kostuś.

– Nasze doświadczenia okazały się zaskakująco podobne – mówił o pracach nad dokumentem marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. W jego opinii ważnym ogniwem w precyzowaniu wyzwań dla Polski Zachodniej jest położenie nadgraniczne województw oraz bezpośrednie sąsiedztwo Niemiec. – To determinuje przyszłość naszych województw, Polska Zachodnia pozwoli stać się nam silnym partnerem w orbicie wpływów Berlina – akcentował marszałek Jurkowlaniec, zwracając przy tym uwagę, że makroregion będzie mógł przejąć na siebie rolę pomostu pomiędzy Warszawą a berlińską metropolią.

– Dla mnie to jest fenomen – tak widział porozumienie Polski Zachodniej marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. – Jesteśmy na historycznym etapie rozwoju samorządu – ocenił – za nami już etap budowania własnej pozycji i konkurencyjności, teraz chyba nadszedł już czas na kształtowanie nowego szczebla ustroju samorządowego. Marszałek Woźniak nie ukrywał, że pozycja jego województwa jest szczególna, ale – jak zaznaczył – jest tyle wspólnych problemów, że tylko w formule Polski Zachodniej można współdziałać dla przyszłości. Na przykład, Poznań jest żywotnie zainteresowany rozwojem sieci transportowej w układzie południkowym, gdyż obecny układ jest wręcz katastrofalny.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.