PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepsza organizacja obszarów wiejskich

  • GK    21 lutego 2012 - 07:00
Lepsza organizacja obszarów wiejskich

Lokalne społeczności będą mieć większe możliwości udziału w pracach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Taki cel chciałby osiągnąć prezes Rady Ministrów, poprzez wdrożenie w życie projektowanego rozporządzenia zmieniającego istniejące regulacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dokument jest m.in. rezultatem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowe regulacje mają m.in. podnieść poziom aktywności lokalnych społeczności poprzez stworzenie im większych możliwości udziału w pracach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Nowelizacja ustawy wprowadziła przepis mówiący, że zarząd województwa powołuje, w drodze uchwały, w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie, organ opiniodawczo-doradczy. Na szczeblu krajowym, przy Sekretariacie Centralnym, funkcjonuje Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jej członkowie zgłaszali potrzebę powołania jej odpowiedników przy sekretariatach regionalnych w każdym województwie. Stąd zaistniała konieczność określenia nowego zadania sekretariatów regionalnych, a mianowicie zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej wojewódzkich grup roboczych.

Według dokumentu Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich opiniuje zalecenia w zakresie tworzenia projektu planu działania, zwane też priorytetami, które będą realizowane w ramach działań zawartych w tym planie w okresie kolejnych dwóch lat. Tymczasem grupy robocze poszczególnych województw mają opiniować projekty planów działania w części dotyczącej danego województwa. Zgodnie z projektowaną zmianą, projekt planu działania, w zakresie województwa, po zaopiniowaniu przez wojewódzką grupę roboczą i przejęciu przez sekretariat regionalny, przekazywany jest Sekretariatowi Centralnemu.

Rozporządzenia proponuje też, aby plan działania mógł być zmieniany w każdej części, nie później niż dwa miesiące przed końcem ostatniego roku każdego okresu jego realizacji. Od początku realizacji można będzie go zmieniać w pełnym zakresie. Nie będzie za to możliwości wprowadzania zmian planu finansowego w dwóch ostatnich miesiącach realizacji planu działania, co jest obecnie możliwe.

Dokument proponuje, aby zrezygnować ze sporządzania dwóch corocznych sprawozdań z realizacji planu działania i zastąpić je jednym sprawozdaniem po zakończeniu okresu realizacji całego planu.

Regulacje nie wpłyną na finanse publiczne, bo ewentualne koszty przeprowadzania kontroli przez Sekretariat Centralny czy obsługi wojewódzkich grup roboczych przez sekretariaty regionalne wchodzące w skład urzędów marszałkowskich będą pokrywane ze środków Schematu III Pomocy technicznej PROW 2007-2013 w ramach części przewidzianej na stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Pełnienie funkcji członka wojewódzkiej grupy roboczej powinno mieć charakter społeczny, z które wynagrodzenie nie przysługuje. Koszty obsługi grupy ograniczą się do kilkunastu spotkań w roku i obejmą m.in. druk materiałów, wynajem sali, zapewnienie wyżywienia i tłumacza oraz – w uzasadnionych przypadkach – zwrot kosztów podróży. Sekretariat regionalny każdego województwa zdecyduje, ile osób będzie liczyć wojewódzka grupa robocza, jak często i gdzie odbywać się będą jej spotkania. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • zuk, 2012-02-22 11:48:45

    dobrze, ze zaproponowali jedno sprawozdanie zamiast dwóch; zawsze jakas oszczednosc.