PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze szykuje się na nową perspektywę

  • GK    16 października 2013 - 18:59
Mazowsze szykuje się na nową perspektywę

Marszałek Adam Struzik przedstawił przygotowanie Mazowsza do perspektywy finansowej 2014-2020.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zaplanowano następujące narzędzia wsparcia terytorialnego: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Regionalne Instrumenty Terytorialne, które będą miały zastosowanie w pięciu miastach i ich obszarach funkcjonalnych: w Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce - mówi marszałek Adam Struzik.

Więcej informacji na Ogólnopolskiej Konferencji Komunalnej PortaluSamorządowego 28.11.2013 r. w Warszawie 

Jednocześnie podkreśla, że istotą i warunkiem wstępnym przystąpienia do mechanizmu RIT jest zidentyfikowanie przez lidera oraz partnerów projektu najważniejszych problemów rozwojowych i zaproponowanie kompleksowego rozwiązania w sposób umożliwiający jego oddziaływanie na całe bądź część terytorium RIT.

- Liczba gmin przystępujących do partnerstwa będzie ustalana indywidualnie. Warunkiem funkcjonowania RIT jest nawiązanie ścieżki porozumienia podmiotów funkcjonujących na danym obszarze, zawiązanie partnerstwa miast i gmin oraz opracowanie programu/ planu działań RIT - tłumaczy marszałek.

Według marszałka na inwestycje wiodące w ramach RIT zostanie przeznaczonych minimum 118 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy partnerstwa. Dodatkowe środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostaną przeznaczone na inwestycje towarzyszące.

W działaniach RIT uwzględnione będą cele i kierunki wyznaczone przez Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. oraz projekt aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Mazowieckiego", który jest drugim po strategii dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju województwa. Wskazuje on polityki przestrzenne województwa mazowieckiego w formie działań i zadań oraz zasady organizacji struktury przestrzennej regionu; stanowi transpozycję ustaleń „Strategii" na układ przestrzenny.

Jak podkreśla marszałek w okresie nowej perspektywy finansowej starania wszystkich regionów UE skierowane będą na osiągnięcie celów ustalonych w unijnej strategii Europa 2020, u podstaw której leżą 3 priorytety: rozwój inteligentny, rozumiany jako rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; rozwój zrównoważony, rozumiany jako wspieranie efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku i konkurencyjnej oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu rozumiany jako wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Zdaniem marszałka Adama Struzika w nowym okresie programowania większego znaczenia nabierze podejście funkcjonalne, zgodnie z którym przestrzennym układem odniesienia dla alokacji środków będą miasta oraz powiązane z nimi funkcjonalnie obszary je otaczające.

O ile środki dostępne w obecnej perspektywie finansowej pozwoliły na zrealizowanie szeregu działań mających kluczowe znaczenie dla rozwoju całego województwa mazowieckiego, w wielu obszarach tematycznych, to w latach 2014-2020 wystąpi szereg czynników, które mogą ograniczać możliwości wspierania rozwoju.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.