Metropolia łódzka najważniejszym obszarem strategicznym regionu

2,26 mld euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przeznaczone zostanie przede wszystkim na rozwój obszarów strategicznej interwencji (OSI).
Metropolia łódzka najważniejszym obszarem strategicznym regionu
Na wzmocnienie metropolii łodzkiej zarezerwowano dodatkowe 226 mln euro (fot.rpo.lodzkie.pl)

Wśród OSI wynikających z założeń polityki rozwoju województwa łódzkiego znalazły się obszary będące w strefie oddziaływania sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) oraz wyspecjalizowane obszary funkcjonalne: Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM), Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki, Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

Zdaniem marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia, wybrane OSI mają szansę stać się "lokomotywami" harmonijnego rozwoju całego regionu. "Dla obszarów strategicznej interwencji planowane jest zastosowanie preferencyjnych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020" - podkreślił.

Na wzmocnienie roli i znaczenia ŁOM, obejmującego Łódź oraz sąsiadujące z nią gminy, do 2020 r. przekazanych zostanie dodatkowo 226 mln euro z RPO (w tym 193 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 33 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Łódź to obszar największej w regionie koncentracji procesów gospodarczych, społecznych i przestrzennych, które mają wpływ nie tylko na rozwój funkcji metropolitalnych, ale też na związki funkcjonalne z pozostałymi miastami województwa. ŁOM został wskazany jako OSI nie tylko w planie rozwoju województwa, ale także w strategii wynikającej z założeń polityki państwa, która przewiduje też wsparcie dla miast powiatowych powyżej 20 tys. mieszkańców, miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów wiejskich o słabej dostępności usług publicznych.

"W najbliższych latach planowane są działania, których celem będzie wzmocnienie roli i znaczenia Łodzi wśród pozostałych ośrodków metropolitalnych w kraju. Będzie to m.in. rozwijanie gospodarki kreatywnej i sfery badawczo-rozwojowej, systemowe działania rewitalizacyjne, zwiększenie dostępności transportowej oraz zacieśnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego" - zaznaczył marszałek.

Zdaniem Stępnia, największymi wyzwaniami bieżącej perspektywy będą wielkie inwestycje infrastrukturalne, m.in. zamknięcie obwodnicy Łodzi drogą S14, tunel kolejowy pod Łodzią, kontynuacja budowy autostrady A1 oraz szeroko rozumiana rewitalizacja - zarówno tkanki infrastrukturalnej, jak i społecznej - w Łodzi i miastach powiatowych regionu.

W Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów-Szczerców-Złoczew wspierany będzie rozwój zielonych przemysłów i usług na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wdrażania niskoemisyjnych technologii węglowych, budowy silnego zaplecza naukowo-badawczego z zakresu energetyki i przemysłu wydobywczego, a także rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki jest powstanie zaplecza naukowo-badawczego z zakresu przemysłu ceramicznego i szklarskiego, rozwój specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i wyższym oraz wsparcie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego oraz sferą naukowo-badawczą.

Główną rolę dla Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa - obejmującego powiaty: łęczycki, łowicki, kutnowski, skierniewicki i rawski - odgrywa rozwój sieci współpracy między sferą B+R a producentami rolnymi, proces tworzenia grup producentów i rynków hurtowych, rozwój szkolnictwa wyższego o profilu rolniczym.

Do kluczowych wyzwań rozwojowych zdiagnozowanych dla Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury należy wykreowanie marki i stworzenie spójnego wizerunku obszaru jako atrakcyjnego turystycznie, realizacja zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE