PARTNER PORTALU
  • BGK

Na kim spoczywa obowiązek kontrolowania progów pomocy de minimis?

  • Fundusze Europejskie (Wojciech Kubicki)    11 stycznia 2012 - 07:04
Na kim spoczywa obowiązek kontrolowania progów pomocy de minimis?

Pomoc publiczna jest od czasu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej tematem szeroko dyskutowanym. Określenia pomoc publiczna i pomoc de minimis występują bardzo często w terminologii związanej z dotacjami unijnymi.
Dlatego też warto przybliżyć ogólne zasady udzielania przez państwo polskie oraz Komisję Europejską pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przedstawić dzielące je różnice.

Aby zobrazować te różnice, należy najpierw omówić pokrótce oba rodzaje pomocy w kontekście definicji, podstaw prawnych, dopuszczalnych form pomocy, organów które jej udzielają, a także przedstawić dane dotyczące wysokości udzielonej pomocy publicznej przez rząd polski w latach 2005-2009, które zostały opracowane w oparciu o informacje udostępniane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co jest pomocą publiczną?

Pomoc publiczna to pomoc udzielana ze źródeł państw członkowskich UE, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

Podmiotami udzielającymi pomocy publicznej są organy administracji publicznej oraz inne podmioty, które są uprawnione do udzielania pomocy, w tym przedsiębiorcy publiczni. Udzielenie pomocy następuje najczęściej w wyniku wydania decyzji lub zawarcia umowy. Pojęcie pomocy publicznej nie zostało precyzyjnie określone w dokumentach Unii Europejskiej. Jednak pośrednio na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Ważnym aspektem w kontekście decydowania o wystąpieniu pomocy publicznej jest stwierdzenie, iż aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną cztery wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku gdy którykolwiek z nich nie jest spełniony, nie możemy mówić o wystąpieniu pomocy publicznej. Organem odpowiedzialnym za opiniowanie projektów pomocy, notyfikowanie ich Komisji Europejskiej, reprezentowanie rządu polskiego w postępowaniu przed Komisją i sądami europejskimi oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej polskim podmiotom jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakie formy pomocy publicznej

Pomocy publicznej udziela się najczęściej w formie dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych, dokapitalizowania przedsiębiorców, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom, poręczeń i gwarancji kredytowych udzielanych za zobowiązania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Innymi formami pomocy publicznej może być zaniechanie, rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie podatku, terminów zapłaty, zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne, a także, co ważne, zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.