PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, fundusze unijne: e-usługi, efektywność energetyczna, infrastruktura zdrowotna i profilaktyka

  • Agnieszka Kasprowiak    11 października 2016 - 14:44
Nabór wniosków, fundusze unijne: e-usługi, efektywność energetyczna, infrastruktura zdrowotna i profilaktyka

• Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to sześć krajowych Programów Operacyjnych (w tym jeden ponadregionalny) oraz szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w ramach których Polska ma do rozdysponowania ponad 80 mld euro.
• Zobacz nasze zestawienie ważniejszych konkursów dla podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na 4 kategorie: e-usługi, efektywność energetyczna, infrastruktura zdrowotna i profilaktyka.
Unijna perspektywa rozpędza się powoli, ale samorządy mogą już wybierać wśród trwających konkursów. Oto najważniejsze w nich, z podziałem na województwa. 

E-usługi

W województwie pomorskim, w terminie od 21 do 28 października br., prowadzony będzie nabór w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne, finansowanego ze środków RPO (zaledwie tygodniowy termin naboru).

W naborze mogą wziąć udział zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne, chcące pozyskać dofinansowanie na działania dotyczące wdrożenia interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia oraz budowę, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych. Środki przeznaczone na konkurs to ponad 28 mln zł.

W województwie wielkopolskim, zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i podmioty lecznicze utworzone przez JST, mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, finansowanego ze środków RPO. Planowany termin naboru do 30.11.2016 r., natomiast alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 40 mln zł.

W ramach RPO Województwa Opolskiego na IV kwartał 2016 r. zaplanowano konkurs w ramach Działania 10.3 E-usługi publiczne, z którego mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej oraz na rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Planowana kwota na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 mln zł.

Efektywność energetyczna

Do dnia 30.11.2016 r. jednostki samorządu terytorialnego działające na terytorium województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania z zakresu kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

W ramach konkursu zostaną dofinansowane projekty związane m.in. z ociepleniem obiektów, przebudową systemów grzewczych, czy też instalacją odnawialnych źródeł energii. Alokacja przeznaczona na konkurs to ponad 24 mln zł.

Jak wynika z harmonogramu RPO Województwa Lubuskiego, na grudzień 2016 r. zaplanowano nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna (projekty realizowane poza formułą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego chcące zrealizować projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym także wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii. Planowana alokacja na konkurs to 20 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim trawa obecnie nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, finansowanego ze środków RPO.

Zgodnie z regulaminem podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: samorząd województwa, jednostki organizacyjne samorządu województwa, a także szpitale, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem obiektów szpitalnych, których funkcjonowanie nie wynika z map potrzeb zdrowotnych).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-10-21 00:18:09

    Dotacje unijne na technologie IT: zajrzyj na stronę Artmetic!