PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, NFOŚiGW: 200 mln złotych na gospodarowanie wodami opadowymi

  • pt    4 kwietnia 2018 - 12:10
Nabór wniosków, NFOŚiGW: 200 mln złotych na gospodarowanie wodami opadowymi
Na unijne pieniądze mogą też liczyć przedsięwzięcia polegające na likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu (fot. pixabay)

Miasta mogą sięgnąć po dotacje na systemy gospodarowania wodami opadowymi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje na ten cel 200 milionów złotych z Funduszu Spójności.
  • Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki.
  • O dotacje można ubiegać się w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.
  • Wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
  • Nowe prawo wodne z kolei premiuje rozwiązania związane z retencjonowaniem wód, o którym powinni myśleć i deweloperzy, urbaniści, inżynierowie, a także zwykli mieszkańcy.

Jednym z istotniejszych problemów na obszarach zurbanizowanych w zakresie gospodarowania wodami są -  występujące w coraz większym stopniu -  podtopienia wynikające z braku możliwości zagospodarowania wód opadowych. Problem ten potęguje brak odpowiedniej ilości tzw. zielonej oraz błękitnej infrastruktury, czyli sposobów zagospodarowania wód deszczowych polegających na wykorzystaniu materiałów i metod wspierających powrót do naturalnych funkcji hydrologicznych na obszarach zurbanizowanych.

Czytaj też: Branża wypracuje standardy, które pomogą uporządkować zarządzanie deszczówką

Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska - już po raz trzeci dofinansuje ze środków poddziałania 2.1.5 POIiŚ 2014-2020 projekty mające na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach miejskich.

Pomoc otrzymają projekty dotyczące między innymi budowy, rozbudowy lub remontu: sieci kanalizacji deszczowej (w tym infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych) oraz zbiorników wód opadowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym na przykład urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody).

Na unijne pieniądze mogą też liczyć przedsięwzięcia polegające na likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (na przykład ażurowych lub żwirowych).

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, ale możliwa będzie również realizacja projektów w miastach, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 (poza miastami zlokalizowanymi w województwie łódzkim i dolnośląskim) oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na dzień 31 października 2016 r.

Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu (NFOŚiGW zaznacza, że podatek od towarów i usług - VAT jest w konkursie wydatkiem niekwalifikowalnym). Lista projektów wybranych do dofinansowania powinna być znana w pierwszym kwartale 2019 r.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.