PARTNER PORTALU
  • BGK

Narodziny przyszłej polityki klastrowej

  • GK    29 października 2012 - 11:58
Narodziny przyszłej polityki klastrowej

Zintegrowane wsparcie publiczne klastrów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju i regionów proponuje grupa robocza ds. polityki klastrowej powołana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Efektem prac grupy jest raport „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku". Jedną z najważniejszych rekomendacji zawartych w opracowaniu jest zintegrowanie wsparcia publicznego wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju i poszczególnych regionów, wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

Przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym ma być warunkiem przyznania środków unijnych na inwestycje w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Konkurs na kluczowy klaster

W pierwszej kolejności grupa proponuje dokonanie w drodze konkursu wyboru klastrów kluczowych - tych o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Poszczególne województwa również powinny wybrać regionalne klastry kluczowe, które wyznaczą lub wpisują się w inteligentne specjalizacje tych regionów. Mogą one przyjąć różne metody wyłaniania tych klastrów - akredytację, konkurs lub procesy analityczno-konsultacyjne związane z tworzeniem regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji (w praktyce ich aktualizacją).

Rozwój regionalnych klastrów kluczowych byłby wspierany w sposób ukierunkowany ze środków publicznych dostępnych na poziomie regionów. Jednocześnie działające w nich podmioty mogłyby ubiegać się na ogólnych warunkach o wsparcie na poziomie krajowym.

Krajowe klastry kluczowe na podstawie zapisów w kontraktach terytorialnych uzyskiwałyby status kluczowych klastrów regionalnych - w danym regionie lub w kilku, na terenie których będą występować. W przypadku pozostałych klastrów ponadregionalnych (zarówno kluczowych regionalnych i lokalnych) konieczne byłoby uzgadnianie koordynacji wsparcia dostępnego z poziomu regionalnego między poszczególnymi samorządami regionalnymi.

Władze samorządowe poszczególnych regionów powinny ze sobą współdziałać w celu skoordynowania wsparcia dla klastrów, które będą miały charakter ponadregionalny.

"We współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego należałoby wypracować regulacje i rozwiązania pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie, tj. przez koordynatora, alokowanie wsparcia do podmiotów wchodzących w skład danego klastra, ale leżących na terenie sąsiadującego województwa lub województw" - czytamy w raporcie.

Dodatkowe punkty dla wybrańców

Autorzy projektu proponują także wprowadzenie systemu przyznawania projektom zgłaszanym przez podmioty z klastrów kluczowych dodatkowych punktów w systemie oceny.

W przypadku krajowych klastrów kluczowych te dodatkowe punkty dla różnych projektów z klastra powinny być przyznawane na poziomie krajowym i regionalnym, zaś w przypadku regionalnych klastrów kluczowych jedynie na poziomie regionalnym.

- Ostateczne zdefiniowanie wsparcia dostępnego dla klastrów kluczowych - krajowych i regionalnych - z poziomu krajowego i regionalnego będzie pochodną podziału środków strukturalnych w kolejnej perspektywie finansowej, a także tzw. terytorializacji środków krajowych będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw - tłumaczą autorzy opracowania.

Jednocześnie dysponenci środków publicznych na różnych poziomach, powinni zostać zobligowani do uwzględnienia klastrów kluczowych i przyznawania dodatkowych punktów w procedurach oceny projektów składanych przez podmioty z tych klastrów i ich konsorcja.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.